Ulrika Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet och en av redaktörerna till årets SOM-undersökning har tagit reda på vad invånarna i Västra Götaland tycker om vården. Foto: Marie Ullnert och Göteborgs Universitet.

Personalens bemötande och den medicinska kvaliteten är sjukvårdens styrka.
Det tycker invånarna i Västra Götaland.

Sjukvården är den allra viktigaste regionala samhällsfrågan för västsvenskarna. Och rent allmänt är invånarna nöjda med vården på sjukhus och vårdcentraler. Det visar årets upplaga av den senaste SOM-undersökningen i Västra Götaland som presenteras idag.

Omkring 50 till 55 procent tycker att vårdcentraler och sjukhusvård i den egna kommunen fungerar mycket bra eller ganska bra. Allra högst skattas tandvård, 61 procent är nöjda med den.

Personalens bemötande allra bäst

När invånarna i Västra Götaland betygsätter vårdens olika delar blir bilden mer mångfacetterad. Mest beröm ger invånarna till den medicinska kvaliteten och personalens bemötande. När SOM-institutet jämför förändringar över tid har personalens bemötande alltid legat högt.

– Personalens bemötande toppar listan, 86 procent tycker att bemötandet är mycket bra, säger Ulrika Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet och en av redaktörerna.

Kritik riktas mot effektivitet och tillgång till vård

Men det finns också kritik mot vården bland invånarna och den riktas mot tillgången till vård och sjukvårdsorganisationens effektivitet. Tillgången till vård bedöms som mindre positiv både av dem som själva utnyttjat vården och av dem som inte gjort det.

– Tittar vi över tid så ser vi en tydlig nedgång och trenden är negativ sedan 2010, säger Ulrika Andersson.

– Vi resonerar kring det faktum att trendbrottet sammanfaller i tid med att LOV, lagen om valfrihetssystem, infördes. Valfriheten har ökat, men den har kanske också gjort det svårare att hitta kontinuitet. Man kanske ska fråga sig om LOV har fungerat så bra som det var tänkt, säger Ulrika Andersson.

Men vad bristerna i effektivitet står för framgår inte av undersökningen, men hon resonerar kring om det kanske handlar om tid till remisser, tid till läkare, eller om det är bilden i medier av neddragningar som styr.

”Vi arbetar med att få högre produktion”

Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Ann Söderström, Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör, känner igen sig i invånarnas syn på vården.

– Vi erbjuder en vård med hög medicinsk kvalitet men vi brister i tillgänglighet och samordning, säger Ann Söderström.

Det pågår ett gediget arbete för att öka tillgängligheten och effektiviteten.

– Vi arbetar dels med att förbättra våra egna processer för att få en högre produktion med bibehållen kvalitet, dels jobbar vi med att upphandla vård av andra aktörer. Vi ser också över om vi kan använda ledig kapacitet hos andra landsting och regioner, säger Ann Söderström.

LOV i Primärvården har ökat antalet vårdcentraler och därmed tillgängligheten.

– LOV:s påverkan bör nog utredas ytterligare, eftersom det har hänt annat också under denna tid, säger hon.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: SOM-institutet och Västra Götalandsregionen

  • Västra Götalandsregionen har samarbetat med SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan regionen bildades 1998.
  • Som en del i det arbetet ingår studera hur medborgarna i Västra Götaland ser på den offentliga verksamheten och demokratin.
  • Den regionala utvecklingsstrategin Vision Västra Götaland – det goda livet, är en gemensam utgångspunkt för hur Västra Götaland ska utvecklas till en attraktiv region.
  • Visionen följs upp genom årligen återkommande medborgarundersökningar som SOM-institutet gör.
  • Årets rapport baseras på data från den senaste SOM-undersökningen i Västsverige, som totalt besvarades av 3 816 respondenter under hösten och vintern 2016/2017.
  • SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.
  • SOM-insitutet har från starten haft fokus på svenskars vanor, beteenden, åsikter och värderingar när det gäller samhälle, politik och medier.