Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Yvonne Tellskog, förvaltningschef patientnämnderna.

Patienternas vanligaste klagomål

De fem patientnämnderna i Västra Götalandsregionen (VGR) tog emot 4 847 klagomål från patienter förra året. Det är 382 färre klagomål än under 2016, en minskning med sju procent.

– Vårdgivarna fångar upp allt mer av patienters klagomål och det är en möjlig förklaring till varför antalet inkomna ärenden till oss har minskat, säger Yvonne Tellskog, patientnämndernas förvaltningschef.

Trots en generell minskning i antalet inkommande klagomål till patientnämnderna, finns också siffror i motsatt riktning. Patienter och närstående klagar bland annat i större utsträckning än tidigare på vårdansvar.

Det kan exempelvis handla om vårdövergångar mellan primärvård och specialistvård där patienter upplever att vårdansvaret blir otydligt.

– Här har vi en viktig roll att uppmärksamma det som händer i patientens vårdprocess. Vårdenheter kan var för sig göra en god insats, men när flera ska samverka eller överlämna vårdansvar, ser vi att det finns systembrister. Detta är viktigt att lyfta.

Brister i kommunikation

Rent generellt kan de klagomål som patientnämnden särskilt iakttagit 2017, sammanfattas kommunikation. Patienter upplever kommunikativa brister i flera vårdrelaterade situationer.

Det kan handla om att information till patienter uteblir, är felaktig eller otillräcklig, exempelvis när vårdgarantin inte kan hållas, när information om valfrihet ges, vid långa väntetider inom akutvården.

Patienter och närstående känner sig också i viss mån dåligt bemötta och inte lyssnade till, vilket upplevs leda till bland annat försenade diagnoser, behandlingar samt behov av att söka vård oftare.

– Dessa aspekter på kommunikationsrelaterade klagomål inom vården vill vi sätta fokus på i syfte att det ska ske en förbättring för patienterna, säger Yvonne Tellskog.

Fakta: Patienternas vanligaste klagomål

4 848 klagomål nådde patientnämnderna förra året. Dessa kan sorteras i 39 kategorier. Om man plockar ut de tio vanligaste sett till antal klagomål, blir listan som följer:

  1. Behandling 583 klagomål
  2. Resultat 513
  3. Bemötande 396
  4. Diagnos 393
  5. Tillgänglighet 337
  6. Information till patient/närstående 285
  7. Läkemedel 270
  8. Undersökning 260
  9. Vårdgaranti 179
  10. Lång väntan på besökstid 173

Patienter som vill klaga ska i första hand vända sig till vårdgivaren. Till hjälp finns också patientnämnderna som är opartiska och en förmedlande länk mellan båda parter.

Patientnämndernas uppdrag är att bidra till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården. Återföring sker till ansvariga tjänstemän och förtroendevalda, både beställare och utförare av hälso- och sjukvård, samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs också: Ny lag – klagomål ska göra vården bättre

Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se

Kommentarer är stängda.