SpecialLinjen med telefonnummer 031-346 06 99 är bemannad måndag eftermiddag och fredag förmiddag av en barnmorska/psykoterapeut och thailändsk tolk.
SpecialLinjen med telefonnummer 031-346 06 99 är bemannad måndag eftermiddag och fredag förmiddag av en barnmorska/psykoterapeut och thailändsk tolk.

Antalet thailändska kvinnor som kommer till Sverige som partner till en svensk man ökar. Många av dem får inte den vård de behöver och har rätt till. Därför satsar Västra Götalandsregionen (VGR) på en särskild telefonlinje för thailändska kvinnor och transpersoner, SpecialLinjen.

– Speciallinjen har kapacitet att ta emot fler samtal så vi hoppas få hjälp med att sprida att den finns, säger Siw Blom, psykoterapeut och barnmorska vid Närhälsan Sexualmedicinskt centrum.

I Sverige bor idag drygt 41000 personer som är födda i Thailand och av dem är cirka 80 procent kvinnor.

I Västra Götaland fanns vid årsskiftet närmare 6000 invandrade thailändare. 4643 av dem är kvinnor, de flesta mellan 35-45 år. De flesta har kommit genom anhöriginvandring som partner till en svensk man.

Rättighet enligt lag

När du kommer till Sverige som asylsökande eller flykting blir du erbjuden en gratis hälsoundersökning med bland annat ett hivtest, en rättighet som är lagstadgad enligt hälso-och sjukvårdslagen. Detta gäller dock inte om du kommer som anhöriginvandrare.

Eftersom de thailändska kvinnorna som migrerar till Sverige oftast kategoriseras som anhöriginvandrare omfattas de inte heller av lagen om etableringsinsatser. De får alltså inte automatiskt en kontakt på Arbetsförmedlingen med kurs i samhällsorientering för nyanlända. De deltar även i mindre utsträckning i svenskundervisning för invandrare (SFI) än personer från andra länder.

Söker sällan vård

– I samhällsorienteringen ingår bland annat information om hur man vårdar sin egen hälsa. 2013 fick personer från Thailand rätt att delta, men den har inte erbjudits på deras modersmål i den utsträckning de har rätt till, säger Siw Blom.

I en svensk studie framgår att thailändska kvinnor sällan söker vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa, förutom då de blir kallade till cellprovskontroll och mammografi. Detta trots att det finns ett uttalat behov.

Kvinnorna fortsätter i hög utsträckning att köpa receptfria p-piller via apotek när de besöker Thailand. De missar då möjligheten till den hälsokontroll som alltid ingår före förskrivning av preventivmedel.

Önskade en telefonlinje

VGR har fått riktade statsbidrag för insatser inom förlossningsvården och primärvården för att stärka kvinnors hälsa. På initiativ av Närhälsans Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Sexualmedicinskt centrum används en del av pengarna till SpecialLinjen, en telefonlinje  som vänder sig till Thailändska kvinnor och transpersoner som bor i Västra Götaland.

– Anledningen till att det blev just en telefonlinje var att deltagarna på de två workshops som gjordes under 2016 önskade en telefonlinje likt den som finns i Thailand. En funktion dit man alltid kan vända sig med sina frågor. Deltagarna poängterade också vikten av att kunna uttrycka sig på sitt hemspråk, säger Siw Blom.

Thailändsk tolk

SpecialLinjen med telefonnummer 031-346 06 99 startade hösten 2017 och är bemannad måndag eftermiddag och fredag förmiddag av en barnmorska/psykoterapeut och thailändsk tolk.

– Vi ringer tillbaka till de personer som lämnat ett meddelande och svarar direkt på inkommande samtal. Telefonlinjen har kapacitet att ta emot fler samtal och vi hoppas att den kommer att fylla ett tomrum för thailändska kvinnor och transpersoner, säger Siw Blom.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Fakta:

De orter i Västra Götaland som har fler än 200 thailändska migranter är Göteborg, Borås, Mölndal, Skövde, Lidköping och Uddevalla.

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), slår fast att sexuell hälsa är en mänsklig rättighet som är till för alla oavsett ålder. Det handlar om valfrihet att inte föda barn eller att föda det antal individen önskar. Det handlar om ett fysiskt och psykiskt välbefinnande och inte enbart om frånvaro av sjukdom. Det handlar om rätten att fritt bestämma över sin kropp och alla människors lika värde.

I Sveriges SRHR-politik ingår bland annat arbete för utsatta grupper, rätten till preventivmedel, arbete mot prostitution och människohandel för sexuella syften.