Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
– Sammanhanget på jobbet kan vara lika viktigt som familjen. När vi får göra det vi är bra på och utvecklas i våra yrkesroller, säger Annemarie Hultberg. Institutet för stressmedicin i VGR.

Forskning: Så mår du bra på jobbet

Har du en lyhörd chef och tid för reflektion? Då har du goda chanser att må bra på jobbet. Det visar en ny forskningsrapport som beskriver hur den ideala arbetsplatsen ser ut.

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna trivs, mår bra och utvecklas? Det har Institutet för stressmedicin (ISM) i Västra Götalandsregionen (VGR) tagit reda på i sin senaste rapport Hälsa på arbetsplatsen, En sammanställning av kunskap och metoder.

Allt hänger ihop, från en stödjande organisation via ett gott ledarskap i form av en lyhörd chef, till den enskilde medarbetaren som tar ansvar för sina arbetsuppgifter och sin hälsa. Här är några av de viktigaste lärdomarna från rapporten:

Möjlighet till återhämtning

Organisationen genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt. Cheferna stöttas så att de själva kan stötta. För att kunna göra det behöver varje chef till exempel ha ett rimligt antal medarbetare. Det finns en tydlighet kring vad som förväntas av chefer och medarbetare. På alla nivåer behöver det också finnas tid för reflektion.

– Reflektion är ofta en bristvara ute på arbetsplatser för att det inte anses finnas tid. Men när vi får tid för reflektion och därigenom lärande, gör det oss mer robusta att klara utmaningar, säger Annemarie Hultberg, utvecklingsledare vid ISM.

Att arbetet är tufft i vissa perioder behöver inte vara något problem om det finns goda möjligheter till återhämtning, till exempel med raster, variation i arbetet och sociala aktiviteter.

– Vi klarar rätt mycket, om det finns en balans, säger Annmarie Hultberg.

Goda möjligheter till kompetensutveckling är också en friskfaktor på en arbetsplats.

Öppet samtalsklimat

En bra chef finns nära sina medarbetare, återkopplar ofta och tar sig tid att skapa goda relationer. Hen uppmuntrar till återhämtning och är lyhörd för signaler om hög arbetsbelastning. Då finns chefen där och hjälper till att prioritera.

Chefen har också en viktig roll när det gäller att skapa ett öppet samtalsklimat som kännetecknas av genuin dialog.

Enligt rapporten är det en bra idé att på särskilda avdelningsmöten diskutera verksamhetsutveckling eller värderingar som är viktiga för organisationen. Delaktighet skapar en ”vi-känsla” kolleger emellan.

I medarbetarsamtalen är tonen ärlig och chefen är noga med att snappa upp om medarbetaren har några problem. Även i arbetsgruppen finns en öppenhet och medarbetarna uppmuntras att ta upp negativa saker, så att chefen direkt får en möjlighet att sätta in åtgärder.

Närvarande chef

Det räcker inte för chefen att utgå från resultaten i den senaste medarbetarundersökningen. Det är lika viktigt att fånga upp så kallade ”svaga signaler” från medarbetarna och ta dem på allvar. Därför krävs också en närvaro som chef, för att hen ska upptäcka att något är på gång och vara beredd att sätta in åtgärder för att stötta medarbetarna.

– Om man tar tag i problemen tidigt, har man också möjlighet att göra något. Om man inte gör det, förlorar hela organisationen på det, säger Annemarie Hultberg.

En hälsofrämjande chef föregår med gott exempel genom att inte jobba över eller skicka mejl till medarbetarna på kvällar och helger.

Möjlighet att påverka

Det finns mycket en medarbetare kan göra för att må bra på jobbet och i livet, men dessa åtgärder kan aldrig ersätta det systematiska arbetsmiljöarbetet på organisations- och chefsnivå. När organisationen eller företaget och chefen har ett hälsofrämjande synsätt, är det lättare för individen att bidra med sin del.

Arbetet ger en känsla av sammanhang för medarbetare som trivs på jobbet. Det är meningsfullt, ger arbetsglädje och energi.

– Sammanhanget på jobbet kan vara lika viktigt som familjen. När vi får göra det vi är bra på och utvecklas i våra yrkesroller, då blommar vi! säger Annemarie Hultberg.

Medarbetaren på en hälsofrämjande arbetsplats har kontroll över sin situation, har handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Hen kan också påverka hur arbetet ska utföras, när det ska utföras och när det är dags för en paus. Medarbetare och chef reflekterar ofta över farorna med att arbetet kan bli ”gränslöst”, så att inte arbetslivet inkräktar negativt på privatlivet.

Hög sjukfrånvaro

Västra Götalandsregionen är Sveriges största arbetsgivare. Hur ser arbetsmiljön ut i organisationen?

– Det görs oerhört mycket bra saker ute på arbetsplatserna, men det finns också stora utmaningar på många arbetsplatser med till exempel hög sjukfrånvaro. Vi på Institutet för stressmedicin har varit inne på några arbetsplatser för att ge stöd och sätta igång nya sätt att jobba. Tillsammans med företagshälsovården och HR kan vi vara en resurs för att utveckla nya arbetssätt, säger Annemarie Hultberg.

Läs hela rapporten från ISM här. Här hittar du också länkar till de olika projekt som beskrivs i rapporten .

Fler rapporter från ISM hittar du här

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus.se@vgregion.se

Kommentarer är stängda.