Alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen (VGR) ska erbjuda hembesök av läkare till de mest sjuka med hemsjukvård. Nu införs mobil närvård och närsjukvård i hela Västra Götaland.

Kent Eriksson är hjärtsjuk och får all vård hemma i lägenheten i Skara. Tack vare mobil närsjukvård slipper han slussas runt i sjukvården (SE VIDEO).

Att åka in och ut till vårdinstanser kan vara oerhört påfrestande för den som är svårt sjuk. Personer som får kommunal hemsjukvård är ofta äldre med flera sjukdomar som har ett omfattande  behov av vård och omsorg. Att då ta sig från hemmet och åka till vårdcentralen eller sjukhuset tär på krafterna för den som inte har mycket ork.

Tydligt uppdrag

– Hemsjukvård har ju funnits länge. I Västra Götaland har också kommuner och vårdcentraler ett tydligt uppdrag att erbjuda detta, berättar Karin Fröjd, medicinsk rådgivare som leder arbetet med att införa mobila team i alla kommuner i Västra Götaland.

– Det vi såg var att många vårdcentraler inte kunde avsätta läkare för att åka hem till patienter som har ett särskilt behov. Samtidigt fick patienter tillbringa onödigt lång tid på sjukhus. Eller så valsades man runt till nya läkare som inte kände till sjukdomshistoriken, säger Karin Fröjd.

Skärpta krav

Nu har kraven skärpts på alla vårdcentraler i hela Västra Götaland: De ska erbjuda läkare som kan göra hembesök. Den 1 januari 2018 fördes det in i Krav- och kvalitetsboken, som styr innehållet både för VGR:s egna vårdcentraler inom Närhälsan och de privata vårdcentraler VGR har avtal med.

– Det kan fortfarande vara så att vissa vårdcentraler med läkarbrist har svårt att uppfylla kravet. Men patienter och anhöriga har rätt till hembesök av läkare, på samma sätt som att få akuttider eller återbesökstider på vårdcentralerna, förklarar Karin Fröjd.

Helt ny vårdmodell

Redan 2001 började man testa ett tätare samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Skaraborg för att skapa förbättring. Projektet föll väl ut, och det resulterade i begreppet Mobil närvård – en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur.

2014 beslutade politikerna i Västra Götalandsregionen att modellen skulle införas i hela VGR. Och sedan förra året ingår modellen i den ordinarie verksamheten.

I dag finns mobil närvård på alla vårdcentraler inom VGR. Dessutom har en liknande modell som kallas mobil närsjukvård införts på alla sjukhus.

Träffa samma läkare

– Närsjukvårdsteamen utgår från sjukhusen och de träder in vid mer intensiva insatser. De har en annan kompetens och gör ofta tätare besök under en kortare tid, förklarar Karin Fröjd.

– Den här arbetsformen med nära samverkan, där ansvaret inte riskerar att falla mellan stolarna, handlar i grunden om livskvalité. Att få träffa samma läkare som vet vad du behöver och kan ge rätt vård betyder oerhört mycket. Jag har själv en bakgrund inom hemsjukvården och har sett vilken nytta den gör.

Text: Malin Husár
Film/foto: Sergio Joselovsky
vgrfokus@vgregion.se

FAKTA: Mobil närvård

Om du eller någon anhörig har beviljats kommunal hemsjukvård och önskar läkarbesök i hemmet, ta kontakt med:

  • Sjuksköterska från kommunen eller din läkare vid vårdcentralen.
  • Om du ligger på sjukhus så prata med personalen i samband med utskrivningen.

Om vårdcentralen uppger att de inte har läkare som kan avsätta tid för hembesök så prata i första hand med vårdcentralens chef. Om det inte fungerar kan du vända dig till patientnämnden: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/patientnamnden/

Om modellen Mobil närvård

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Modellen grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär:
• Patienten ska vara medaktör i vård och omsorg.
• Respekt för patientens individuella behov, önskemål och värderingar.
• Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg.
• Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov.
• Involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål.

Mobil närvård och närsjukvård är en del i VGR:s arbete med att utveckla och stärka den vård invånarna behöver ofta.