Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lyckorapporten: Hur du lever är viktigare för lyckan än var du bor

Nio av tio invånare i Västra Götaland är nöjda med sina liv. Det visar Västra Götalandsregionens första lyckorapport. Unga (16-29 år) är den åldersgrupp som är minst nöjd.

– Lyckorapporten ger fascinerande inblickar i hur människors lycka är beroende av den omgivning de befinner sig i, av förväntningar och hur människor vänjer sig och anpassar sig till nya förhållanden, säger Västra Götalandsregionens chefanalytiker Tomas Ekberg, som ligger bakom rapporten.

Invånarna i Västra Götaland är generellt sett nöjda med sina liv och värdena är höga i en internationell jämförelse. Resultaten när det gäller vilka grupper av invånare som är mer eller mindre lyckliga stämmer i allt väsentligt med hur situationen är i Sverige och de flesta länder.

Unga mindre nöjda än för 10 år sedan

Ett värde som är lägre än förväntat är att unga i Västra Götaland (16–29 år) är minst nöjda när befolkningen delas in i olika åldrar. Normalt sett är invånarna mest nöjda med livet i unga år när de har livet framför sig. Analysen pekar på att det är en effekt av en sen etablering på boende- och arbetsmarknaden samt av en relativt sett sämre hälsa i delar av gruppen.

– För tio år sedan var unga den åldersgrupp som var näst mest nöjd med livet efter de över 65 år, säger Tomas Ekberg. Ur ett lyckoperspektiv framstår det som mycket viktigt att lägga kraft och resurser på att stärka förutsättningarna för unga att etablera sig snabbare i samhället.

Kvinnor något mer nöjda

Kvinnor är i genomsnitt något mer nöjda med livet än män. De med högskoleutbildning är mer nöjda än de som inte har det. De som är äldre är tydligt mer nöjda än de som är i arbetsför ålder.

Rapporten visar också att det är mycket små skillnader inom regionen. Invånarna har det generellt bra oavsett var man bor i Västra Götaland. Det som påverkar mer är hur man lever, hur familjesituationen ser ut, vänskapskrets och umgänge.

Ensamhet påverkar män mer än kvinnor

Ensamhet påverkar lyckan i en märkbart negativ riktning. För män sjunker välbefinnandet drastiskt av att leva ensamma och de behöver göra saker för att vara lyckliga. Även arbetslöshet spelar in stort. Att ha någonting att göra är oerhört viktigt.

– För kvinnor har det dock enligt rapporten ingen avgörande effekt på välbefinnandet att vara ensamstående om allt annat hålls konstant, säger Tomas Ekberg.

För Västra Götaland har utvecklingen under senare decennier gått snabbt mot ett samhälle där innovationer och upplevelser får större betydelse. Trenden är starkast i Göteborgsregionen men den är tydlig även i övriga delar av regionen. I ett lyckoperspektiv är detta en bra utveckling. Innovationer och nyskapande ger förutsättningar för ökad produktivitet och därmed för successivt kortare arbetstider och robust ekonomisk utveckling. För invånarna är frågorna om att göra något meningsfullt och lära sig nya saker mycket viktiga.

Lycka = slutgiltigt mål

– Det avgörande skälet att ha största möjliga lycka som mål för samhällets utveckling är att det på en central punkt skiljer sig från andra mål – det är slutgiltigt, säger Tomas Ekberg. Mål som hälsa, självständighet, frihet eller varför inte självförverkligande är givetvis viktiga. Men i förlängningen framförallt genom de bidrag de ger till möjligheterna att leva ett lyckligt liv.

– Forskningen om lycka är nu så väletablerad att det är möjligt att se hur den successivt kommer att kunna användas i praktisk politik, avslutar Tomas Ekberg.

Text: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se


FAKTA: Lyckorapporten

Lyckoforskningen växer så det knakar.

Att denna rapport skrivs i Västra Götaland är ingen slump. Västra Götalandsregionen har sedan regionen bildades 1998 haft ”Det goda livet” som vision och ledstjärna. Frågan om hur den lokala och regionala politiken ska formas för att på bästa sätt bidra till att fler människor får förutsättningar att vara nöjda med sina liv är ständigt aktuell. SOM-institutet, vid Göteborgs Universitet, har dessutom varje år sedan regionen bildades 1999 genomfört en omfattande årlig enkät till invånarna om deras vanor, attityder och levnadsförhållanden där frågan om hur nöjda invånarna är med livet ingår. Det ger unika förutsättningar att analysera och diskutera samband mellan invånarnas lycka, deras levnadsförhållanden och vanor och samhällets utveckling.

Tomas Ekberg, chefanalytiker, Västra Götalandsregionen.

Tomas Ekberg, chefanalytiker vid Västra Götalandsregionen, har skrivit rapporten och är ansvarig för innehåll och slutsatser. Modellering och beräkningar har gjorts av Klara Wärnlöf Bové, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet. Jessica Algehed vid Mistra Urban Futures och som konsult har bidragit med struktur och genomgången av processer, praktiska exempel och text.

 

 

Lyckorapporten presenteras den 6 december i samband med Revästs seminarium ”Vad händer om vi sätter människors lycka och välbefinnande först när vi bidrar till att forma framtidens samhälle?”.

Tid: 6 december, 13:00-15:00
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Volvo-salen
Information om seminariet
Kostnadsfri anmälan via denna länk – sista anmälningsdag 30 november
Anmälan till webbsändning vi denna länk


Sverige på tio-i-topp-listan

När det gäller genomsnittlig lycka i olika länder hade Sverige det nionde högsta genomsnittsvärdet av alla länder i FN:s World Happiness Report 2018:

  1. Finland
  2. Norge
  3. Danmark
  4. Island
  5. Schweiz
  6. Nederländerna
  7. Kanada
  8. Nya Zeeland
  9. Sverige
  10. Australien

Lyckorapporten

Lyckobloggen

Webbsajt om lycka och välbefinnande (engelska)