Stark konjunktur men brist på arbetskraft i Västra Götaland.
Stark konjunktur men brist på arbetskraft i Västra Götaland.

Höstens barometer visar att konjunkturläget är gott, men det har skett en viss inbromsning sedan i våras. Det råder inte längre högkonjunktur även om flertalet branscher upplever att läget fortfarande är gynnsamt. Detta går stick i stäv med vårens prognoser som pekade mot en fortsatt konjunkturuppgång.

Under det kommande halvåret räknar flertalet branscher med en mer gynnsam utveckling och företagen är försiktigt optimistiska inför framtiden. Det enda egentliga undantaget är bilhandeln, som vittnar om en påtaglig stagnation inom branschen. Däremot är läget gynnsamt inom bland annat transportmedelsindustrin, byggbranschen och företagstjänster.

– Vi har länge haft en god utveckling i Västra Götaland, men företagens förväntningar från i våras har inte infriats. För flertalet branscher ser det ändå ljust ut för närvarande. Men bristen på arbetskraft är en besvärande faktor som måste överbryggas på sikt, annars finns en betydande risk att den regionala tillväxten hämmas, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Läs också hela rapporten: Konjunkturbarometern för Västra Götaland 2018

Konjunkturindexet för Västra Götaland ligger på +35. Därmed ligger värdet under gränsen för högkonjunktur, vilket är +40. Noterbart är att det finns vissa marginella delregionala skillnader. Sjuhärad har följaktligen högst konjunkturindex (+37), medan motsvarande siffra i Fyrbodal och Skaraborg är +36. Göteborgsregionen ligger marginellt lägre med index på +34.

– Den något minskade optimismen inom det regionala näringslivet speglar sannolikt den oro som finns gällande den ökade protektionismen på världsmarknaden, vilken har en negativ inverkan på en öppen exportberoende ekonomi som Västra Götaland, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex Västra Götaland.

Arbetskraftsbristen alltmer uppenbar

Sysselsättningen i länet har ökat med 18 000 personer sedan tredje kvartalet 2017. Många företag menar att en fortsatt expansion hämmas av bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Efterfrågan på arbetskraft är följaktligen större än utbudet inom vissa sektorer, vilket på längre sikt riskerar hämma den regionala tillväxten. Exempelvis kan nämnas att åtta av tio företag inom företagstjänster har brist på yrkeskunnig personal, och arbetskraftsbristen är det största hindret för en fortsatt expansion. Även inom industrin saknas arbetskraft och prognosen pekar på en fortsatt sysselsättningsökning våren 2019.

– Det strukturella efterfrågeöverskottet på arbetskraft skapar flaskhalsar i produktionen och gör det svårt för företagen att nå produktionstaket, säger Joacim Waara.