Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Sjukhusens kostnader behöver minska och därför har ett nytt åtgärdspaket beslutats. Foto: Paul Björkman

Beslut idag – så ska sjukhusen få ekonomin i balans

Även om Västra Götalandsregionens (VGR) sjukhus fått tidigare års skulder avskrivna återstår det mycket arbete för att få en ekonomi i balans. Nu har regionstyrelsen beslutat om ett åtgärdspaket för att sjukhusen och övrig verksamhet i VGR inte ska gå med underskott.

Efter årets tre första månader hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen ett minusresultat, 250 miljoner kronor, jämfört med budgeten för 2019. Det är pengar som måste sparas in även om tidigare års skulder har blivit avskrivna efter regionfullmäktiges beslut.

Därför har regiondirektör Ann-Sofi Lodin på uppdrag av regionstyrelsen haft en dialog med sjukhusens styrelser och förvaltningar. Det har resulterat i ett antal åtgärder som ska stötta arbetet med att få verksamheterna i balans.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör. Foto: Catharina Fyrberg

– Förändringar måste till här och nu. Ekonomi i balans behövs för att kunna hantera våra utmaningar; tillgänglighet till vården, att befolkningen blir äldre, ökade vårdbehov, ökade möjligheter till vård och behandling och kompetensförsörjning, säger Ann-Sofi Lodin.

Lång lista med åtgärder

Åtgärdslistan omfattar ett flertal åtgärder och det handlar bland annat om:

  • att sätta nya gränser för hur stor personalstyrkan får vara och se till att hålla dem.
  • att alltid välja de mest kostnadseffektiva läkemedlen.
  • att minska behovet av slutenvård för att kunna öka produktion och produktivitet. Det ska ske genom att fokusera på mobila team, digitala vårdtjänster och genom att utveckla primärvårdens uppdrag för den nära vården.
  • att vara mycket restriktiv med att godkänna investeringar där ekonomin inte är i balans.

Den centrala administrationen på Koncernkontoret ska också minska sina kostnader med 20 miljoner kronor. Koncernkontoret ska ändra sitt arbetssätt och i större utsträckning stötta sjukhusen. Det innebär att andra utvecklingsuppdrag prioriteras ned eller läggs åt sidan.

Regionstyrelsen poängterar att även om det framför allt är sjukhusen som har underskott så ska all verksamhet i VGR ha en ekonomi i balans. I regionstyrelsens beslut finns även ett uppdrag om att ta fram riktlinjer för att undvika onödig administration. Utifrån förslaget från styrande Grönblå samverkan ska medarbetare kunna säga till om de upplever att vissa administrativa uppgifter och rutiner inte fyller någon funktion. En sån anmälan ska sen prövas för att se om uppgiften kan förändras eller rent av tas bort.

Dessutom ska bland annat användandet av externa konferensanläggningar minimeras och Koncernkontoret ska vara ännu mer restriktiva med konsultinköp.

All verksamhet i VGR ska följa budget

Efter ett förslag från Socialdemokraterna vill regionstyrelsen även att samtliga övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen går igenom och omvärderar sina budgetar för att få till ett ekonomiskt överskott 2019. I slutändan beslutar regionfullmäktige om det.

Åtgärderna inom hälso- och sjukvården ska leda till en avsevärd förbättring av tillgängligheten och korta köerna.

– Sjukhusen arbetar redan intensivt för att försöka komma till rätta med kostnadsläget och vi ser ett tydligt trendbrott vad gäller kostnadsutvecklingen. Men kostnadsnivån är fortfarande för hög jämfört med intäkterna och sjukhusens arbete med att minska kostnaderna måste fortsätta. Detta ska ske utan påverkan på tillgängligheten, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Fakta:

Regionfullmäktiges beslutade i april att akutsjukhusen inte behöver betala tillbaka tidigare års underskott. Utan beslutet hade sjukhusen, enligt VGR:s regler, haft stora skulder att återbetala. De hade behövt redovisa överskott mot budget under ett antal år och överskottet hade gått till skulderna.

Text: Andreas Kron
andreas.kron@vgregion.se

Läs även:

Ekonomiskt tyngda sjukhus får skulder avskrivna