Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så mycket bättre blev förlossningsvården 2018

139 nya heltidstjänster, en ambulerande barnmorskebuss och insatser mot förlossningsskador och förlossningsdepression. Det är några av de förbättringar som gjorts inom förlossningsvården i Västra Götalandsregionen (VGR) under 2018.

Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en miljard extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. 2018 fick VGR 277 miljoner av dessa. Nittio procent av pengarna gick till bemanning, varav bland annat 139,5 heltidstjänster och omfattande kompetenshöjning.

Förbättra vården

Målen med regeringens satsning är framför allt att blivande föräldrar ska känna sig trygga, att stärka kompetensen bland medarbetarna, attrahera och behålla personal, förbättra vården för kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden, skapa en tydligare vårdkedja och att minska förlossningsskadorna. Satsningen gäller både primärvård, förlossnings- och neonatalvård.

– Det handlar om att alla blivande föräldrar i Västra Götalandsregionen ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten, säger Sylvia Määttä, handläggare på Enheten för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Västra Götalandsregionen.

Eftervård online

Ett exempel är Eftervård Online, ett projekt inom mödrahälsovården i kommunerna runt Skövde. Tolv barnmorskor arbetar i projektet, som erbjuder nyförlösta kvinnor ett digitalt uppföljningssamtal två-tre veckor efter förlossningen. Där får kvinnan berätta om sin förlossning, ta upp eventuella orosmoln och boka tid för det fysiska återbesöket som alltid erbjuds sex till tolv veckor efter förlossningen. Ett av syftena är att tidigt fånga upp de som inte mår bra.

– Det är ganska få som mår dåligt, de flesta mår jättebra. Ett videomöte är en väldigt bra extra resurs för de mammor som är väldigt oroliga. Det är lyxigt att kunna erbjuda stöd till dem på distans, denna möjlighet bygger broar. En mamma uttryckte: ”Jag ligger här som en prinsessa och ammar, och där i mobilen är du”, säger barnmorskan Anki Gustafsson.

Ökat bemanningen

Västra Götalandsregionen har fyra förlossningskliniker: Sahlgrenska Universitetssjukhuset (10 000 förlossningar per år), Norra Älvsborgs länssjukhus (3 500), Södra Älvsborgs sjukhus (3 000) och Skaraborgs sjukhus (2 600). Klinikerna har låg andel förlossningsskador i jämförelse med övriga Sverige och man har sedan tidigare ett arbetssätt för att förhindra att skador uppstår. Under året har det gjorts en stor satsning för att ytterligare minska förekomsten av allvarliga förlossningsskador.

Alla verksamheter har använt de statliga medlen till att öka sin bemanning – med barnmorskor, förstås, men också med andra yrkeskategorier som undersköterskor, kulturtolkar, läkare och administratörer. Flera förlossningskliniker jobbar med att utöka teamarbetet mellan undersköterska och barnmorska. Anna Hagman, som är verksamhetschef på NÄL, berättar hur hon tänkt:

– Vi har anställt en extra barnmorska per pass. Vi har också anställt en extra läkare för att BB-verksamheten ska fungera på ett bättre sätt. Tanken är att alla ska jobba med det de är utbildade för att göra.

Minska förlossningsskador

Satsningen pågår även under 2019. Under året kommer fokus bland annat vara på att höja kompetensen inom amning, att fortsätta jobba aktivt för att minska förlossningsskadorna, och på att bygga upp en karriärutvecklingsmodell för barnmorskor likt den som redan finns för sjuksköterskor.

– Ett av satsningens mål är just att attrahera och behålla personal, och där har regionen ringat in barnmorskor som grupp vi behöver satsa på. Politiken har sagt ja till att vi jobbar med att införa en karriärutvecklingsmodell för barnmorskor som ska stimulera barnmorskornas karriär- och löneutveckling. Arbetet pågår och planen är att vi ska införa modellen i regionen senast 2020, säger Sylvia Määttä.

Text: Maja Larsson
vgrfokus@vgregion.se


Fler exempel – förlossningsmiljarden i VGR 2018

  • Utbildningsinsats om endometrios, öppen för personal ur flera delar i vårdkedjan, för att korta tiden till diagnos och behandling. Så ska vårdcentralen ge bättre hjälp vid endometrios
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bland annat satsat på förlängd barnmorskeintroduktion för nya barnmorskor: de första 10 veckorna blir nya barnmorskor handledda av en erfaren kollega och går utöver ordinarie bemanning.
  • Skaraborgs sjukhus har inrättat 14 nya tjänster inom förlossnings- och kvinnosjukvård för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten. Detta har gett mer tid för patienterna i förlossnings- och eftervården, bättre omhändertagande av kvinnor med utländsk bakgrund och bättre omhändertagande för kvinnor som söker vård i tidig graviditet.
  • Kvinnosjukvården vid Norra Älvsborgs länssjukhus har anställt kulturtolkar för att förbättra upplevelsen och vården för kvinnor med annat modersmål än svenska. Först i Sverige med egna kulturtolkar
  • Södra Älvsborgs sjukhus har anställt en fysioterapeut som framför allt arbetar med bäckenbottenskador – hur de undviks, upptäcks och behandlas.
  • VGR har kört igång en barnmorskebemannad buss – SRHR-bussen – som kör runt till strategiskt valda platser för att hjälpa invånarna med allt från preventivmedelsrådgivning, samtal om sexualitet, rättigheter och hälsa, provtagning för könssjukdomar, cellprov med mera. I enkäter SRHR-bussen låtit utföra har flera patienter berättat att de troligtvis inte skulle sökt vård om inte SRHR-bussen hade kommit till dem. Nya möjligheten: Fråga om sex i bussen
  • Närhälsans psykologenhet inom mödra- och barnhälsovården i Östra Göteborg har satsat stort på att nå ut bland föräldrar de tidigare inte nått. Genom att använda de sociala mötesplatser som redan finns i områdena – som öppen förskola och Göteborgs moské – har psykologerna lyckats fånga upp föräldrar och ge dem möjlighet till föräldrautbildning och gruppträffar. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade.

Här kan du läsa hela rapporten

Länk till Västra Götalandsregionens Trygg hela vägen-sida