Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin ser flera positiva tecken i årets medarbetarenkät. Foton: Eng Foto, Annakarin Johansson och Thomas Harrysson AB.

VGR:s medarbetare mer positiva till arbetsmiljön

91 procent av Västra Götalandsregionens, (VGR), medarbetare tycker att de har ett meningsfullt arbete. 77 procent ser fram emot att gå till jobbet men bara hälften har ork kvar till att göra annat efter arbetsdagens slut. Det är några exempel på resultat från höstens medarbetarenkät för VGR. 

Det har gått två år sedan den senaste medarbetarenkäten och jämfört med 2017 är siffrorna mer positiva inom i stort sett alla frågeområden. Svarsfrekvensen är 77 procent vilket motsvarar 38 406 medarbetare som har svarat på frågor kring hur de upplever sitt arbete och sin arbetsplats. Vissa förvaltningar, till exempel Regionservice och Naturbruksförvaltningen sticker ut och visar betydligt bättre siffror än föregående mätning.  

– Vi ska vara mycket nöjda med resultatetAtt vi har en så hög svarsfrekvens är viktigt för enkätens legitimitet. I år har koncernen som helhet svarat mer positivt än för två år sedan. Det gäller de flesta frågor. Resultatet är bra och vi ska glädjas åt detsäger regiondirektör Ann-Sofi Lodin. 

Bättre stöd från chefen 

70 procent av medarbetarna är nöjda med sin nuvarande arbetssituation och 77 procent är nöjda med kvaliteten på arbetet som utförs på den egna avdelningen. 

De frågor som handlar om hur chefen och kollegerna stöttar i arbetet har överlag förbättrats med några procentenheter liksom de frågor som rör arbetsorganisation och krav i arbetet. Bland annat har frågorna ”min chef hjälper mig att prioritera” och ”min chef visar uppskattning” ökat i andel positiva svarande. 

 – Det är särskilt roligt att våra chefer får allt bättre omdömen av medarbetarna. Medarbetare känner i högre grad stöd från sina chefer och många tycker att arbetsbelastningen är rimlig. Satsningar på chef och normtal har gett resultat, säger Ann-Sofi Lodin. 

Normtalet innebär att en chef inte ska ha mindre än 10 medarbetare och inte fler än 35. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för cheferna. I dag ligger 75 procent av cheferna inom detta spann. 

Utsatthet kommer delvis utifrån

Resultatet av medarbetarenkäten visar också att utsatthet på jobbet har minskat. Åtta procent uppger att de blivit utsatta för kränkande särbehandling (nio procent 2017) och två procent uppger att de utsatts för diskriminering (tre procent 2017). Sexuella trakasserier ligger kvar på två procent medan hot om våld och våld har minskat från nio till sju procent. 

Merparten av de sexuella trakasserierna kommer från patienter eller kunder. Likadant när det gäller våld eller hot om våld, i nio fall av tio kommer det från en patient eller annan kund till VGR. 

– Det är helt oacceptabelt att människor blir utsatta för kränkningar på jobbet. Vårt arbete mot utsatthet i arbetet måste fortsätta, säger Ann-Sofi Lodin.  

Fortsatt analys för förvaltningarna

Utöver den samlade bilden kommer varje förvaltning kunna bryta ner sina egna svarsresultat för fortsatt analys och arbete. Chefernas uppgift är att analysera sina resultat tillsammans med medarbetarna, ta vara på styrkorna, identifiera det som är mindre bra och jobba med det. 

 – Att våra medarbetare svarar mer positivt på de flesta frågor som rör organisatorisk och social arbetsmiljö visar att vårt arbetsmiljöarbete ger resultat. Det är viktigt att vi är uthålliga i arbetet med arbetsmiljöinsatserVåra åtgärder ska bidra till VGR:s mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, säger Ann-Sofi Lodin. 

Text: Lena Alexandersson, Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även om förra medarbetarenkäten: Så tycker medarbetarna om arbetsmiljön