Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR behöver bli bättre att ta tillvara på och överföra medarbetarnas kompetens. Foto: Paul Björkman

Så ska VGR få medarbetare att välja jobb istället för pension

Västra Götalandsregionen, VGR, behöver få fler av sina äldre medarbetare att stanna kvar i arbetslivet. Nu startar en satsning för att locka sjukvårdspersonal att arbeta kvar inom sjukvården.

Inom Västra Götalandsregionen finns det idag över 6500 tillsvidareanställda sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som är mellan 55 och 67 år. Det handlar om en enorm mängd kunskap och erfarenhet som VGR behöver bli bättre på att ta hand om. Särskilt som invånarantalet och därmed också vårdbehovet ökar i Västra Götaland.

Marianne Salén
Marianne Salén

– Idag släpper vi iväg vårdpersonal med specialistkompetens till pensionen utan riktiga överlämningar. Det är värdefull kunskap som går förlorad för såväl patienterna som medarbetarna. Forskning visar att om vi kan ta tillvara på kompetensen och föra den vidare skapar vi också en bättre arbetssituation för de yngre och mer oerfarna medarbetarna. Det gör att de stannar längre och minskar behovet av nyrekrytering, säger Marianne Salén, projektledare på VGR Akademin som jobbar med fortbildning och kompetensutvecklings inom VGR.

Hur hänger det här ihop? Sjukhusen måste spara pengar och bli färre anställda. Samtidigt har vi brist på vårdpersonal?

– Just nu måste vi se till att få en verksamhet i ekonomisk balans men i framtiden kommer vi behöva all arbetskraft som finns tillgänglig och det måste vi börja jobba med nu. Det här är en investering för att få ut något långsiktigt som att både seniora och mindre erfarna medarbetare stannar kvar och mår bra på sin arbetsplats.

Faktorer som får äldre att jobba vidare

I en rapport om den seniora arbetskraften i VGR har Marianne Salén intervjuat äldre anställda, gått igenom aktuell forskning och tittat på hur man arbetar på andra platser. I rapporten listas flera generella faktorer som får äldre att stanna kvar på en arbetsplats.

  • Uppskattning – anställda som upplever brist på uppskattning tenderar att välja att ta ut sin pension tidigare medan de som känner sig uppskattade i högre utsträckning väljer att arbeta vidare.
  • Flexibilitet – möjlighet att justera arbetsuppgifter, kontroll över arbetstid och arbetsuppgifter, kreativa schemalösningar med mera.
  • Hälsa – Arbetsmiljön i form av fysiska krav, återhämtning och individuella anpassningar.
  • Motivation – En uppgift som upplevdes som mycket angelägen var kompetensöverföring. Genom att föra över den egna kunskapen och kompetensen till yngre kollegor upplevs arbetet som meningsfullt och ger arbetstillfredsställelse.

Flexibelt arbete och utbildade chefer

I rapporten som klubbats av politikerna i Västra Götalandsregionens personalutskott föreslås mer flexibla arbetstider för äldre, möjlighet att gå ner i tid, valfria beredskap-, jour- och nattarbetspass och förläggning av arbetstider. Förutom att VGR ska bli bättre på att anpassa arbetet utifrån den enskilde äldre medarbetare ska även cheferna utbildas. Chefer behöver kunskap om vilka faktorer som kan påverka ett hållbart arbetsliv och pensioneringsbeslut, men också att förhållanden kan se olika ut för medarbetare.

– Vi behöver bli bättre på att värdesätta våra äldre medarbetare. Vi måste bli bättre på att möta upp den enskilda medarbetarens behov och önskemål, det krävs olika lösningar för olika personer, säger Marianne Salén.

Särskilt mentorsprogram

En annan åtgärd är ett särskilt mentorsprogram. Sjukhusen arbetar sedan länge med handledning på flera olika sätt och inom flera olika vårdyrken. Men nu görs en pilotsatsning inriktad på mentorskap för medarbetare med senior kompetens.

Cirka 185 äldre sjuksköterskor, läkare och undersköterskor är tänkta att ingå och förhoppningen är att det ska inspirera och stärka så väl äldre som unga.

– Äldre uttrycker själva att de skulle uppskatta ett sådant uppdrag. Yngre och mer oerfarna kollegor har visat sig blir mer trygga i sin yrkesroll och forskningsrapporter ger stöd för att en sådan åtgärd kan förlänga arbetslivslängden, säger Marianne Salén.

Mentorsprogrammet ska i första steget omfatta yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. I kommande steg, om konceptet visar sig ha positiva effekter föreslås fler yrkesgrupper att omfattas av satsningen. Pilotprojektet ska pågå till 2023.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Rapporten om den senior arbetskraft i Västra Götalandsregionen finns att ladda ner som pdf via denna länk.