Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Patientnämnden tar emot klagomål över både telefon och e-post. Till höger Susanne Tedsjö, patientnämnden.

Här är patienternas vanligaste klagomål

Under 2019 tog patientnämnderna i Västra Götalandsregionen emot 5 221 synpunkter och klagomål till de fem patientnämnderna, en ökning med sex procent jämfört tidigare år. Ökningen är störst i patientnämnden Göteborg.

70 procent av alla inkomna klagomål berör något av nedanstående åtta problemområden.

 • Undersökning/bedömning – 672 klagomål
 • Information – 541
 • Behandling – 492
 • Delaktig – 395
 • Väntetider i vården – 391
 • Bemötande – 388
 • Tillgänglighet till vården – 379
 • Resultat – 374               

De problemområden som ökade under året var kommunikation (41 procent), vårdansvar (36), tillgänglighet (2) medan vård och behandling minskade med 8 procent.

Utmärkande för året är klagomål på brister i information som inte är anpassad och inte tillräcklig information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder och att informationen har varit svår att ta till sig, inte förmedlats ordentligt och inte givits skriftligen.

– När patienter upplever att de själva behöver samordna sin vård leder det till oro och otrygghet, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef Patientnämndernas kansli.

När det gäller sjukhusvård är det främst psykiatrisk öppenvård i Göteborg som ökat och där anmälare upplever brister.

En tredjedel rör primärvården

För primärvården ökade antalet synpunkter och klagomål med 15 procent 2019 jämfört med 2018. Under samma period ökade klagomålen på sjukhusen med 2 procent.

– De brister vi kan se handlar om brister i personcentrering när det gäller information, delaktighet och bemötande bland annat, säger Susanne Tedsjö.

Klagomål på primärvården utgör ungefär 33 procent av alla klagomål som patientnämnderna tog emot under 2019. Av dessa berör ungefär 59 procent den offentligt bedrivna primärvården.

Två analysrapporter

Patientnämndernas kansli har utifrån inkomna synpunkter och klagomål skrivit två analysrapporter under året. I rapporten om kvinnosjukvården beskrivs iakttagelser utifrån inkomna ärenden 2018 som berör graviditet och förlossning, endometrios, missfall, kirurgi och gynekologisk undersökning.

– Vi kan se att det i flera ärenden har funnits brister i kommunikation och personcentrering då kvinnorna inte har upplevt sig lyssnade på och inte gjorts delaktiga eller blivit tillräckligt informerade. Det har i flera fall lett till otrygghet och bristande förtroende för sjukvården. I vissa fall har det lett till konstaterad vårdskada med ökat lidande och ökade sjukvårdkostnader som följd, säger Susanne Tedsjö.

I rapporten om vårdansvar framgår att både patienter och närstående anser att vårdansvaret är oklart när flera vårdenheter eller huvudmän (region och kommun) är inblandade i patientens vård och behandling. Det gäller utredning, undersökning eller vård och behandling. Det är också en oklar ansvarsfördelning för sjukskrivning, receptförnyelse och remisser.

– Närstående upplever att de får ta mycket ansvar för informationsöverföring mellan enheter när det gäller äldre och barn. Patienter har framfört klagomål på att de saknat en fast vårdkontakt eller patientansvarig läkare, säger Susanne Tedsjö.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Vill du klaga?

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga, det gäller även vid tandvård. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Flera sätt att lämna synpunkter eller klaga:

 • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling
 • Kontakta patientnämnden
 • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Rådgör med patientnämnden om du inte vet vart du ska vända dig. Länk till patietnämnden här.

FAKTA: Om patientnämnderna

I lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården fastställs patientnämndernas uppdrag. Det innebär bland annat att patientnämnderna fått en ökad skyldighet att genomföra analyser av inkomna ärenden, uppmärksamma vården på riskområden och hinder för en personcentrerad vård samt föreslå åtgärder för förbättring.

De iakttagelser som patientnämnderna gjort sammanställs och förs vidare till utförarna inom hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämnderna i egenskap av beställare av hälso- och sjukvård, samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnderna är en oberoende instans och fristående från hälso- och sjukvården. Patienter och närstående som har synpunkter och klagomål eller behöver hjälp i kontakten med vården kan vända sig till patientnämndernas kansli. Kansliets medarbetare har tystnadsplikt.

Patientnämndernas verksamhet omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård både inom västra götalandsregionen och inom kommunal hälso- och sjukvård. I Västra Götalandsregionen finns norra patientnämnden, patientnämnden Göteborg, södra patientnämnden, västra patientnämnden och östra patientnämnden.