Patienterna är i många fall nöjda med primärvården i Västra Götaland. Foto: Paul Björkman

En övervägande majoritet av patienterna i primärvården är nöjda med sin vårdcentral och den vård eller behandling de får. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten som innehåller närmare 16 000 svar från primärvårdspatienter i Västra Götaland.

Något som särskilt sticker ut i patientenkäten är vårdpersonalens respekt och bemötande. 85% av de som svarat på enkäten säger att de mötts av medkänsla och omsorg, 90 % säger att de blivit bemött med respekt och värdighet oavsett bakgrund, såsom kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning med mera.

– Det är glädjande är att alla värden blivit bättre och vi är tacksamma för att fler patienter valt att besvara enkäten än tidigare år. Det här ger vårdcentralerna ett bra underlag i sitt utvecklingsarbete, säger Marie Gustafsson som är primärvårdschef, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

Den nationella patientenkäten delar in patienternas svar i olika områden. Och när det gäller området helhetsintrycket, det vill säga patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet så är andelen positiva svar i Västra Götaland som helhet 80 utav maximalt 100, högsta siffran sen mätningarna började i sin nuvarande form 2015.

Vårdcentralernas topp 10

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav drygt hälften drivs av Västra Götalandsregionen i förvaltningen Närhälsans regi. Resterande vårdcentraler drivs privat och som invånare i Västra Götaland är man fri att välja vilken godkänd vårdcentral manvill. När det gäller vårdcentralerna med bäst helhetsintryck har följande fått 90 eller mer, i andel positiva svar.

 • Närhälsan Styrsö vårdcentral – 95,5 poäng
 • Tranehälsan – 93,1
 • Wästerläkarna – 93
 • Närhälsan Horred vårdcentral – 91,5
 • Brämhults Vårdcentral – 91,4
 • Närhälsan Bäckefors vårdcentral – 90,9
 • Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand – 90,8
 • Närhälsan Lövgärdet vårdcentral – 90,6
 • Rävlanda Vårdcentral – 90,2
 • Närhälsan Tranemo vårdcentral – 90

Omfattande frågebatteri

Den nationella patientenkäten innehåller över 40 frågor som rör sju områden. Primärvården i Västra Götaland har förbättrat sig inom varje område men ligger samtidigt något efter riksgenomsnittet.

– Skillnaden mot riksgenomsnittet är mindre än tidigare år vilket är positivt. Vi ser en stor önskan och ett engagemang från vårdgivarna att möta patienternas medicinska behov, säger Marie Gustafsson.

Vilka förbättringsområden ser du?

– Det område där VGR har de största förbättringspotentialerna utifrån enkätsvaret är kontinuitet och koordinering.  Exempelvis hur vården samordnas kring patienten. Detta är något som vårdcentralerna arbetar med att stärka.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Fler siffror i urval från enkäten:

 • 78 % rekommenderas sin hälso- /vårdcentral.
 • 74 % anser att behovet av vård/behandling blivit tillgodosett.
 • 86 % upplevde att personalen samarbetade väl.
 • 74 % fick träffa den läkare de ville träffa.
 • 47 % fick träffa samma läkare som vid tidigare besök.

Läs hela rapporten här:  https://patientenkat.se/sv/resultat/Prim%C3%A4rv%C3%A5rd%202019/

Vill du veta mer om den nationella patientenkäten, här finns mer information och kontaktuppgifter (länk).