Foton: Eng Foto och Johanna Ewald St Michaels

Den 26 februari konstaterades det första fallet av covid-19 i Västra Götaland. En månad senare var sjukvårdsrådgivning 1177 nedringda av tusentals människor med andningsbesvär och förkylningsliknande symptom.

Över 4485 personer har vårdats på VGR:s sjukhus på grund av covid-19. Men trots det hårda trycket så kan man idag konstatera att VGR klarar att ge akutvård till alla som behöver det.

Ann Söderström. Foto: Andreas Kron

– Det hårda arbetet och allas vilja att bidra och ta på sig nya arbetsuppgifter är det som gjort det möjligt att hantera covid-19-pandemin. Det är ett fantastiskt arbete som skett över hela VGR och jag är oerhört stolt över våra medarbetare, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen.

Sjukhusen i Västra Götaland har gjort en mängd insatser för att ställa om. Bland annat har flera hundra medarbetare utbildats för covidrelaterade arbetsuppgifter i samband med pandemin.

  • Skaraborgs sjukhus har utbildat drygt 600 medarbetare i pandemivårdens olika delar.
  • Sjukhusen i väster* har utbildat 900 medarbetare.
  • Södra Älvsborgs sjukhus, omkring 220 har medarbetare ändrat sina arbetsuppgifter.
  • NU-sjukvården har gett 500 personer särskild utbildning.
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset har utbildat omkring 1350 personer för att kunna jobba med intensivvård kopplat till covid-19.

Därutöver har många andra velat hjälpta till. 863 privatpersoner med vårdkompetens och 312 vårdstudenter har hört av sig till Västra Götalandsregionens koncernkontor. Drygt hälften av namnen har skickats vidare till sjukhusen som potentiella kandidater att anställa.

Kapacitet för mer

När Ann Söderström ser tillbaka på det första dryga halvåret med covid-19 konstaterar hon att VGR klarat att ställa om och på kort tid utöka antalet vård- och IVA-platser för covidpatienter. VGR tog höjd för att vårda över 550 covidsjuka samtidigt. Den 4 maj nåddes toppen, 375 patienter var inneliggande med covid-19. Två dagar senare, 6 maj, nåddes toppen i intensivvården med 97 inneliggande patienter.

Diagram som visar antal inneliggande patienter i covid-19 på sjukhusen i VGR.
Antal inneliggande patienter i covid-19 på sjukhusen i VGR.

– Trycket på sjukvården har varit rejält högt och personal på alla nivåer har fått slita enormt hårt. Det har ibland varit nära att intensivvårdsavdelningarna blivit fullbelagda, men vi har hela tiden haft kapacitet för att frigöra fler platser och kunnat omfördela patienter mellan regionens sjukhus. Samtidigt har vi klarat att ta hand om annan akut vård. Den som behövt intensivvård har också fått detta, säger Ann Söderström.

Hur jobbade VGR centralt med pandemin under första halvåret?

– Vi bildade tidigt en särskild regional sjukvårdsledning med olika kompetenser. Det bildades också lokala särskilda sjukvårdsledningar på de olika förvaltningarna. Under pandemin har vi haft särskilda grupper, som haft representation från alla sjukhusförvaltningar och letts av en av sjukhusförvaltningarna. De har arbetat med exempelvis IVA-platser, skyddsmateriel och läkemedel. Mycket av arbetet har handlat om samordning, hur använder vi våra resurser på bästa sätt. VGR är en stor organisation och det har vi sett till att dra nytta av.

45 000 samtal till 1177

Från 1 mars till mitten av september tog sjukvårdsrådgivningen 1177 i Västra Götaland emot 45 000 samtal kopplade till covid-19. Av dessa samtal fick närmare en av fem rådet att skyndsamt eller omgående söka vård.

16 000 av samtalen handlade om andningsbesvär och det finns ett tydligt samband att när samtalen om andningsbesvär ökar till 1177 så ökar också inläggningarna på sjukhus två-tre veckor senare.

12 mars var trycket som hårdast med 711 samtal kopplade till covid-19.

Över 50 600 dygn på sjukhus

Antalet covidpatienter har sedan toppen i maj långsamt minskat. Från mitten av augusti har färre än 50 covidpatienter dagligen varit inneliggande på regionens sjukhus. Från första kända fallet i februari fram till och med slutet av september har patienter med konstaterad covid-19 vårdats på sjukhus i sammanlagt mer än 50 600 dygn. Vårdtiden är i medel 9,1 dygn.

”Många av patienterna var väldigt, väldigt sjuka. Ändå var de ofta pratbara och ganska vakna innan de sövdes. Vi kunde säga åt dem att ringa sina närstående och berätta att de skulle sövas. För mina medarbetare har det varit fruktansvärt tungt att höra dessa samtal. Varken de eller patienterna visste ju om det skulle bli deras allra sista samtal i livet.” Lotta Koitrand, infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs om infektions-IVA under pandemin i Sahlgrenskaliv.

De som intensivvårdats har i genomsnitt vårdats 13,5 dygn, sammanlagt har närmare 7000 dygn intensivvård getts till patienter med covid-19.

– Det är höga tal och visar vilken ansträngning pandemin innebär för samhället och sjukvården. Det är tiotusentals dagar och nätter som vi mycket hellre hade velat lägga på annan vård. Man kan också se det som en kraftfull påminnelse om att vi måste fortsätta jobba med att hålla avstånd och minska smittspridningen, säger Ann Söderström.

Diagram som visar att det är fler män än kvinnor som skrivs in på sjukhus och att de flesta är över 70 år.
Inskrivningar per kön och ålder på VGR;s sjukhus.

 

Av de som skrivs in på sjukhus är de flesta över 70 år och det är fler män än kvinnor. Nästan var tionde inskriven patient har vårdats på en IVA-avdelning. Medelåldern bland de inskrivna är 64 år. 9 av 10 patienter överlever och kan lämna covid-vården, i de allra flesta fall återvänder patienten hem.

Diagram som visar att de allra flesta har skrivits ut till hemmet..
Utskrivning från sjukhus per utskrivningssätt

Flest dödsfall bland äldre

Fram till och med vecka 39 hade 863 dödsfall bland personer med bekräftad covid-19 rapporterats i Västra Götaland enligt Smittskydd Västra Götaland.

Medelåldern bland dödsfallen är 82 år, och 56 procent av de avlidna är män. Totalt har cirka 90 procent av dödsfallen inträffat bland personer 70 år eller äldre.

Testningen utökades successivt

Under hela pandemin har testning varit ett viktigt sätt för att bryta smittkedjor och få en bild av pandemins utbredning och VGR har successivt ökat sin testkapacitet.

Vårdpersonal på Skaraborgs Sjukhus testas för Covid19. Foto: Johan Främst

Inledningsvis testades sjukvårdspersonal och patienter och ungefär 4000 PCR-tester gjordes i veckan, PCR-tester visar om man har pågående covid-19. Kommunal vård- och omsorgspersonal var också tidigt en prioriterad grupp för PCR-testning.

Jan Kilhamn

– Vi hade gärna testat fler redan från början, men vi har varit begränsade av tillgången på provtagningsmaterial och reagens. Det har varit ett nationellt problem, som vi har varit tvungna att anpassa oss till, säger Jan Kilhamn, som var stabschef i den regionala särskilda sjukvårdsledningen och numera samordningsansvarig för provtagningar.

Tillgången på material och reagens har under året blivit successivt bättre och i juni startades PCR-provtagning för allmänheten via vårdcentralerna i Västra Götaland.

– Vi har tillsammans med vårdcentralerna, labben och andra inblandade fått till välfungerande rutiner för testningen. Men när PCR-testningen för allmänheten startades i juni blev trycket väldigt högt. Närmare 20 000 prover per vecka och det har varit och är fortfarande tufft för laboratoriepersonalen och vårdcentralerna. Vi måste värna personalen samtidigt som vi ska möta efterfrågan från allmänheten, det är en utmaning, säger Jan Kilhamn.

Över 317 000 PCR-tester har gjorts i Västra Götaland och 8 procent av testen har varit positiva. I början, när mestadels personer med misstänkt covid-19 testades, var andelen positiva som mest 25 procent. Den senaste månaden har andelen positiva provsvar sjunkit betydligt, till 2 procent.

Antikroppstester för allmänheten

VGR har under sensommaren ökat antalet antikroppstester, ett test som visar om man utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Från och med vecka 40 är testerna tillgängliga för allmänheten. (Länk).

Kristine Rygge

– Antikroppstest är till för friska personer som misstänker att de har haft covid-19 tidigare. Ett sådant prov kan tidigast tas tre veckor efter att personen har blivit frisk, säger Kristine Rygge, medicinsk rådgivare.

Närmare 69 000 antikroppstester har gjorts hittills och i genomsnitt har 14 procent av testerna visat på antikroppar mot SARS-CoV-2. Men även om antikroppstesterna gjorts tillgängliga för allmänheten så är det PCR-tester som är viktigast för vården.

– Även om ett antikroppstest kan vara värdefullt för den enskilde så är det PCR-tester som kan bryta smittspridningen. Genom att se vilka som är sjuka just nu kan vi arbeta för att bromsa och bryta smittspridningen, säger Kristine Rygge.

Pandemin inte över än

Även om smittspridningen och antalet covidpatienter minskat rejält sedan maj är faran med covid-19 inte över. Varje dag insjuknar nya människor och det pågår fortfarande smittspridning. De senaste veckorna har det till och med skett en viss ökning.

Thomas Wahlberg

– Vi har det senaste halvåret sett vad pandemin ställer till med. Personliga tragedier för de som drabbas och enorma konsekvenser för hela samhället. Vi måste göra vårt yttersta för att inte hamna där igen. Därför är råden som upprepats sedan pandemins start fortfarande lika aktuella, håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk och utsätt inte andra för risken att smittas, säger Thomas Wahlberg, smittskydd Västra Götaland.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Källa till merparten av all statistik är Data och Analys, Västra Götalandsregionen. Statistiken gäller till och med 2020-10-06.

För ännu mer statistik över fler verksamheter, läs Data och Analys rapport Covid-19 i siffror i Västra Götaland som sammanfattar covid-statistik fram till och med 11 september 2020.

Inskrivningar räknas per sjukhus. En patient som vårdats på flera sjukhus under sitt vårdförlopp räknas därför flera gånger.

Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten redovisar endast avlidna som har en bekräftad infektion med covid-19. Socialstyrelsen redovisar samtliga dödsfall, oavsett om diagnosen var laboratoriebekräftad eller inte.

All statistik kan ha viss eftersläpning.

* Sjukhusen i Väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.