Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Johan Främst

Förtroendet för vården ökar

Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

Under 2020 ökade förtroendet rejält för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, visar Hälso- och sjukvårdsbarometern. 68 procent av invånarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 12 procentenheter från föregående år.

Kaarina Sundelin

– Det är glädjande att invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården ökar, säger Kaarina Sundelin, direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård vid Västra Götalandsregionen. Det är ett tecken på att vi har mött förväntningarna på vården under pandemin.

Resultatet bygger på en nationell enkätundersökning där 50 000 invånare tillfrågats om vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region.

Tillgång till vård

88 procent av invånarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2019 års resultat. Allt fler anser också att väntetiderna är rimliga såväl till sjukhus som till vårdcentral. Skillnaderna är dock stora i uppfattning mellan olika åldersgrupper där äldre är mer nöjda än yngre.

– Det är mycket viktigt för oss att veta hur invånare upplever väntetider i vården. Vi har stort fokus på att komma i kapp med den vård som fått vänta under pandemin. Samtidigt har vi ställt om till nya vårdformer och lyckats med att upplevelsen av tillgång till vården har förbättrats trots färre fysiska besök, säger Kaarina Sundelin.

74 procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin. Här är det små skillnader i uppfattning mellan olika åldersgrupper och även mellan kvinnor och män. Andelen med mycket eller ganska lågt förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin är 7 procent.

– Pandemin har varit ansträngande för hela samhället sedan ett år tillbaka. Det stora förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet är viktigt för följsamhet till råd, behandling och vaccinering, menar Kaarina Sundelin.

Positiva till 1177 Vårdguiden

Under pandemin har användningen av digitala tjänster inom vården ökat. En stor andel, 77 procent, av befolkningen är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att till exempel boka besök, läsa sin journal eller förnya recept.

Däremot visar undersökningen att en relativt låg andel av invånarna, 46 procent, är positivt inställda till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, till exempel videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal. Något fler, 60 procent, ställer sig positiva till större möjligheter att kunna vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik, till exempel videosamtal med vård- och omsorgspersonal, digital avläsning av värden och trygghetslarm.

Länk till rapporten

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen genomfördes mellan 28 september–27 november 2020.  Sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten. Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.