Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så fördelas vaccinet i Västra Götaland

Det är många som frågar sig varför vaccinet fördelas så som det gör i Västra Götaland. Varför ligger exempel en vårdcentral längre fram än en annan och varför skiljer det sig åt? Att fördela vaccin till flera hundra vaccinatörer är en avancerad logistisk operation och VGRfokus svarar här med hjälp av vaccinationskansliet på några av de frågor som invånarna ställer sig.

OBS! Denna artikel skrevs i april. I fas 4 har fördelningsprinciperna ändrats. Gällande fördelningsprinciper finns här.
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19/vaccination-covid/bestallning-tilldelning-och-leverans/

Ursprunglig text nedan:

Hur är fördelningen mellan vaccinatörerna?
Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. Fördelningen grundar sig på uppgifter om hur mycket vaccin som läkemedelsföretagen kan producera och leverera, samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Utifrån den förväntade mängden vaccin gör Västra Götalandsregionen en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna d.v.s. vårdcentraler, sjukhus, avtalade vaccinatörer. (Enligt Folkhälsomyndighetens prioritering) Planen uppdateras veckovis.

Varför vaccinerar en vårdcentral 70+ och en annan 80+?
I Västra Götaland fördelas vaccin i fas 2 efter hur många äldre listade patienter vårdcentralerna har. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1. Då har de kunnat använda vaccinet för att vaccinera andra åldersgrupper i fas 2, utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Den kan också bero på att förpackningar med vaccin inte kan delas. Det innebär att en vårdcentral som inte har så många av de allra äldsta listade hos sig kommer ner snabbare i åldrarna.

Nu (april) styrs fördelning om något så att de vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Hur uppstår snedfördelning?
För att besvara frågan använder vi ett teoretiskt exempel. Tänk att en vårdcentral har 190 listade patienter över 75 år. Vaccinet levereras i förpackning om 100 doser. Vårdcentralen får då två förpackningar och därmed 10 extra doser som de kan använda till patienter i andra åldersgrupper. En förpackning delas inte.

Tänk sen att vårdcentralen har 30 äldre som redan vaccinerades i fas 1. Då har vårdcentralen ytterligare 30 doser som kan användas till patienter i andra åldersgrupper.

När patienter vaccineras ska det rapporteras till Nationella vaccinationsregistret som VGR i sin tur hämtar information från. Det innebär en fördröjning mellan att patienter vaccinerats till att informationen är tillgänglig för VGR. Den här fördröjningen är en orsak till att det är svårt att ta hänsyn till hur många patienter som redan vaccinerats i en tidigare fas när vaccin fördelas till vårdcentraler i fas 2.

Hur kommer vaccin fördelas i fas 3 och 4?
Västra Götalandsregionen fortsätter att fördela vaccinet så att vaccinationerna följer Folkhälsomyndighetens prioritering även i kommande faser. Så länge vaccinleveranserna är begränsade kan vaccinatörerna inte heller själva beställa önskad mängd doser, utan regionen behöver fortsatt fördela vaccinet så att det blir så rättvist som möjligt mellan de olika vaccinatörerna.

Varför skiljer det sig åt mellan kommuner när det gäller vaccinerade. Varför får vissa kommuner färre doser?
Statistiken över antalet vaccinerade i en kommun visar hur många folkbokförda i kommunen som vaccinerats. Det är inte jämförbart med hur mycket vaccin som levereras till kommunens geografiska område. Vaccin fördelas till vårdcentraler, kommunen (för vaccination på äldreboenden), sjukhus och externa vaccinatörer som har kontrakt med VGR. I korthet är fördelningen baserad på vaccinatörernas behov.

Det är viktigt att veta att statistiken har eftersläpningar och att det finns felkällor. Exempelvis har VGR hittat fel i inrapporteringssystemet som berör en del kommuner. Sedan handlar det om hur snabbt inrapportering sker, befolkningens ålder med mera. Det kan också ske omfördelning av vaccin mellan olika vaccinatörer, och om regionen inte har kännedom om detta så kan det påverka statistiken. Får VGR kännedom om sådana förflyttningar, så justeras för detta.

Via denna länk kan man se hur vaccinet fördelats mellan olika vaccinatörer. Beställning, tilldelning och leverans – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Filen uppdateras varje fredag och av säkerhetsskäl är det en fördröjning av uppgifterna på ett par veckor.

Varför skiljer det mellan hur många doser Folkhälsomyndigheten levererat till VGR och hur många vaccinationer som registrerats?
Det dröjer 2-3 veckor från att en dos lämnar Folkhälsomyndigheten tills dess att vaccinationen är registrerad i Nationella vaccinationsregistret. Från det att en dos ses som levererad till VGR till att den är ute hos vaccinatören går det drygt en vecka. Därefter går en vecka då doserna ges. Beroende på vilken veckodag som vaccinatören lägger in i genomförda vaccinationer i nationella vaccinationsregistret kan det dröja ytterligare en vecka innan vaccinationen syns i statistiken.

Varför skickar VGR ut mindre vaccin än vad regionen får enligt Folkhälsomyndighetens leveransprognos?
Allt vaccin som VGR tar emot skickas så snabbt som möjligt vidare till vaccinatörerna. Det finns några olika faktorer som bidrar till att antalet doser som VGR tar emot och skickar ut samma vecka oftast inte blir lika. Det tar till exempel några dagar att hantera vaccinet i logistikkedjan. Det vaccin som ska levereras till en vaccinatör tidigt i en vecka, måste ha levererats till regionen i föregående vecka. Så om vaccin kommer sent i veckan till VGR skickas det vidare till vaccinatörerna först nästa vecka.

Till hur många platser skickas vaccinet?
Det finns cirka 200 vårdcentraler, 49 kommuner, fem sjukhus och ett tiotal avtalade vaccinatörer, ytterligare vaccinatörer tillkommer i senare faser. I en del fall har några vårdcentraler gått samman, för att effektivisera och underlätta logistik.

Vilka utmaningar finns när vaccin ska fördelas?
Det är flera utmaningar, till exempel prognoser som ändras, olika vacciner ska hanteras på olika sätt och har olika lång hållbarhet. Dessutom ska dos 1 och 2 ska ges med samma vaccin men de olika vaccinen har olika dosintervall. Förpackningar får inte delas vilket innebär att en kartong inte kan delas upp på flera mottagare. Och allt ska ske på så kort tid som möjligt.

Vad avgör vilket vaccin en vaccinatör får?
Om en vaccinatör ska vaccinera dos 2 så betyder det att vaccinatören behöver få samma vaccin som användes för dos 1. AstraZenecas vaccin kan exempelvis bara ges till personer över 65 år, när personer under 65 år ska vaccineras behöver vaccinatören annat vaccin.

Hur fördelas det i regioner, med tanke på att andra regioner såsom Halland ligger före VGR?
Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Detta var inledningsvis till nackdel för bland annat storstadsregionerna som har en yngre befolkning. Men över tid så justerar Folkhälsomyndigheten fördelningen så att det ska bli jämnt mellan regionerna. Läs om det längst ned här (Länk till Folkhälsomyndigheten).

Att jämföra regioner är svårt och det finns inget enkelt svar. Varje region har sina förutsättningar. I Västra Götaland handlar det om ett stort antal vaccinatörer, över 270, över ett stor geografiskt område vilket innebär utmaningar. Noterbart är att de tre storstadsregionerna ligger på ungefär samma nivå när det gäller andel vaccinerade medan mindre regioner kommit längre. De tre storstadsregionerna har också stora sjukhusverksamheter med många vårdanställda och har vaccinerat vårdpersonal i fas ett i högre utsträckning än andra regioner.

vgrfokus@vgregion.se