Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Pernilla Lundgren

Patienterna nöjda med Västra Götalandsregionens sjukhusvård

De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.

Under våren genomfördes Nationell patientenkät, NPE, där cirka 29 000 patienter delade med sig av sina erfarenheter av Västra Götalandsregionens sjukhusvård. Resultaten visar på en fortsatt positiv trend från tidigare mätningar där patienterna är nöjda med sitt besök eller sjukhusvistelse. Särskilt nöjda är patienterna med bemötandet, omhändertagandet och hur vårdpersonalen aktivt och lyhört lyssnar på oro, rädsla och smärta kring behandlingen.

Jan Kilhamn.
Jan Kilhamn.

– Det är glädjande och visar att vår vårdpersonal har lyckats upprätthålla ett gott bemötande trots mycket svåra förhållanden under coronapandemin, säger Jan Kilhamn, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Trots att pandemin i vissa fall har medfört att patienter fått vänta längre på behandling, så är patienterna nöjda med tillgängligheten och visar förståelse för varför de fått vänta. Genomgående tycker en högre andel än tidigare att helhetsupplevelsen av vården är god och att de känt sig trygga och väl omhändertagna.

Skillnader och förbättringsområden

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har nästan uteslutande fått högre betyg sedan föregående mätning 2018. Män upplever i högre utsträckning än kvinnor att deras vårdbehov har blivit tillgodosedda, ett mönster som upprepar sig även i andra delar av vården. Personer äldre än 65 år är mest positiva.

Däremot visar resultaten att informationen till patienter och anhöriga om läkemedel, biverkningar, uppföljning och väntetider kan bli bättre. Vårdpersonalen behöver också bli bättre på att anpassa kommunikationen till varje individ.

– Enkätresultaten ger oss värdefull information om var och hur vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete för att invånare och patienter ska få en ännu bättre upplevelse av vården, säger Jan Kilhamn.

Fortsatt arbete

Västra Götalandsregionens sjukhus, invånare och patienter får ta del av resultaten. Många sjukhus når sina uppsatta mål, så för dem handlar det fortsatta arbetet också om att patienterna ska bli mer nöjda. Utifrån svarsunderlaget genomför sedan sjukhusen olika förbättringsarbeten.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Nationell patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården och sedan 2009 deltar samtliga regioner.

Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I den här patientenkäten undersöks dels den specialiserade slutenvården där cirka 7500 patienter under mars och april svarade på frågor om sin vistelse. Dels har 21 000 patienter som besökt den specialiserade öppenvården under april svarat.