Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Till vänster syns personal på Närhälsan Gamlestaden och till höger information om digitala besök genom Närhälsan online. Undersökningen omfattar både Närhälsan och de privata vårdcentraler som VGR har avtal med. Foto: Camilla Berglund.

Patienterna nöjda både med fysiska och digitala besök på vårdcentralen

Nästan 15 500 patienter i Västra Götaland har tyckt till om sitt läkarbesök hos primärvården. Majoriteten av de tillfrågade patienterna upplever att de blivit mycket väl bemötta och respekterade av personalen på vårdcentralen. Det visar Nationell patientenkät 2021.

Resultaten från undersökningen har något lägre andel positiva svar än vid föregående mätning men skillnaderna är väldigt små. Fortfarande har vårdcentralerna i Västra Götaland i något högre andel positiva svar än riket. Något färre patienter har svarat på patientenkäten 2021 jämfört med med 2020. Undersökningen omfattar både vårdcentralerna inom Närhälsan och de privata vårdcentraler som Västra Götalandsregionen har avtal med.

Mest nöjda känner sig patienterna med hur de blivit bemötta och respekterade av vårdpersonalen och minst nöjda är de med kontinuiteten och koordineringen av sin vård på vårdcentralen.

Vaccinationer och provtagning

Patienterna är fortfarande nöjda med helhetsintrycket av vården på sin vårdcentral. Drygt 80 procent svarar att de har ett positivt helhetsintryck av de fysiska läkarbesöken. Motsvarande siffra för distanskontakterna är 73 procent.

De senaste åren har primärvården haft ett stort arbete med vaccinationer och provtagningar vilket lett till ett uppdämt vårdbehov för annan vård. Av de som har besvarat enkäten, anger 27 procent att de vid tillfälle har avstått från att söka vård på grund av pandemin och 32 procent av de tillfrågade uppger att deras förväntningar på att kunna få vård, har förändrats på grund av pandemin. Endast mycket små skillnader ses mellan yngre och äldre personer.

– Det är glädjande att de allra flesta är nöjda med primärvården, trots utmanande tider. Pandemin har krävt förändrade arbetssätt och vårdpersonalen har kämpat med stora utmaningar. En förklaring till det något försämrade resultatet kan vara att patienterna i början av pandemin hade större förståelse för att väntetiderna var längre än vanligt, säger Kaarina Sundelin, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Ta del av resultaten på www.patientenkat.se

Text: Eva-Charlotta Gaal
vgrfokus@vgregion.se