Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Arkivbild: Rodnae Productions / Pexel

VGR ska fråga medarbetare om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och Västra Götalandsregionen har redan inarbetade rutiner där vårdpersonal frågar patienter om de utsätts för våld. Nu tar VGR nästa steg och börjar fråga sina anställda. Alla som jobbar i VGR ska i framtiden få frågan om våld i nära relationer i sina medarbetarsamtal.

– Våld i nära relationer är vanligt och skadligt. Det påverkar hälsan och det påverkar arbetsförmågan, säger Mari Brännvall på VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Var fjärde kvinna och var sjätte man har utsatts för våld av sin partner. Vart tionde barn har upplevt våld mellan föräldrarna. Försäkringskassan handlägger 11 000 sjukskrivningsfall årligen, där orsaken är våld i nära relationer*.

Mari Brännvall har arbetat länge med våld i nära relationer, både på fältet och som forskare. Nu har hon varit med och tagit fram en utbildning för alla chefer i VGR. Utbildningen handlar om hur cheferna kan öka kunskapen bland sina medarbetare om våld i nära relationer och om hur de ska göra för att just ”våga fråga” när de har medarbetarsamtal. Förutom att informera och fråga ska de också få verktyg för att stödja dem som är utsatta.

– Både medarbetare och chefer ska veta vad de ska göra om de misstänker att någon är våldsutsatt, säger Mari Brännvall.

Chefer kommer under hösten bjudas in till utbildningar som startar under våren 2023.

Våldsutsatta själva önskar större mod

Forskningen visar också tydligt att de som varit våldsutsatta själva önskat att det fanns en större medvetenhet på arbetsplatsen bland kolleger och chefer, men också att det fanns tydlig information om var det fanns hjälp att få.

– ”Varför vågade ingen fråga?” har jag ofta fått höra i både stödsamtal och i forskningsintervjuer med våldsutsatta, säger Mari Brännvall.

Därför handlar inte utbildningen bara om att chefen ska ställa frågan i medarbetarsamtalet, utan att alla på arbetsplatsen ska få ökad kunskap genom att frågan lyfts på till exempel arbetsplatsträffar. Även en medarbetare ska veta vad hen ska göra för att stötta.

Personal i vården får redan utbildning

Sedan tidigare får all personal i VGR som möter patienter en utbildning om våld i nära relationer. I de flesta väntrum möter patienterna en affisch som berättar att personalen rutinmässigt frågar om våld. Men de omkring 56 000 anställda i VGR har hittills förmodligen inte fått frågan av sin chef. Snart blir det ändring på det.

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

För att säkerställa att all personal med erfarenheter av våld bemöts och hanteras på ett likvärdigt och korrekt sätt har VKV fått i uppdrag att utbilda regionens alla chefer, HR, skyddsombud samt företagshälsovård kring våld i nära relationer, att ställa frågor om våld samt tydliggöra vilket stöd som finns för den som är utsatt.

Läs mer på VKV:s hemsida.

Källor:

Brå (2014) Brott i nära relationer – En nationell kartläggning. Rapport 2014:8 (om förekomst av våldsutsatthet)

SOU 2015:15 Slutbetänkande Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (Om sjukskrivningsärenden)