Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Anna Rehnberg

Åldrande befolkning leder till ökning av vissa sjukdomar

Antalet personer i Västra Götaland som har högt blodtryck och hjärtsvikt förväntas öka med 20–35 procent fram till år 2040, eftersom befolkningen både ökar och blir äldre. Sjukdomar som är vanligare bland yngre, till exempel endometrios, minskar däremot. 

Det visar en helt ny rapport från Västra Götalandsregionen (VGR). För första gången kan VGR visa hur förekomsten av vanliga sjukdomar förväntas öka eller minska de kommande tjugo åren. 

Till exempel väntas sjukdomar som högt blodtryck, Alzheimers sjukdom, diabetes typ 2 och förmaksflimmer öka i takt med att antalet personer över 80 år blir fler. 

Måste möta den åldrande befolkningens behov

Högt blodtryck är i sig en riskfaktor för att utveckla andra sjukdomar, till exempel hjärtsvikt. Antalet personer med hjärtsvikt tros öka från dagens 36 000 till närmare 50 000. 

– Det är positivt att vi lever längre och att hälsan förbättras, men rapporten visar också tydligt att vi måste hitta nya sätt att möta den åldrande befolkningens behov av hälso- och sjukvård och hälsofrämjande åtgärder, säger digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath och fortsätter: 

– Här kommer digitaliseringens möjligheter att vara en viktig pusselbit. Det handlar till exempel om att kombinera fysiska besök med digitala vårdmöten, stöd och behandling via nätet och egenmonitorering av värden för kroniskt sjuka personer. 

Bättre vård har lett till färre hjärtinfarkter

Utöver befolkningsförändringar finns många andra faktorer som påverkar hur olika sjukdomar utvecklas, exempelvis större möjligheter att upptäcka olika sjukdomstillstånd, nya möjligheter till behandling, hälsofrämjande beteenden och förutsättningar i samhället. 

Bättre omhändertagande av patienter med högt blodtryck och diabetes har till exempel lett till ett minskat insjuknande i hjärtinfarkt och stroke. 

Antalet personer mellan 0 och 18 år förväntas vara i det närmaste oförändrat år 2040 och personer i arbetsför ålder förväntas öka med cirka 7 procent, i jämförelse med 80-åringar som förväntas öka med drygt 60 procent. 

Detta gör att diagnoser som är vanligast bland yngre inte kommer att öka i samma grad som andra sjukdomar. Det gäller till exempel migrän och endometrios, där bedömningen är att andelen av befolkningen med dessa diagnoser kommer minska något i framtiden. 

Siffrorna en hjälp när vården planeras

Rapporten redovisar även utvecklingen av diagnoser senaste tio åren, efter kön, åldersgrupp, olika geografiska områden och på kommunnivå. 

Andelen med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som i de allra flesta fall orsakas av rökning, har varit relativt oförändrad senaste tio åren, men har ökat något bland äldre och är något vanligare bland kvinnor än bland män. 

– Rapporten ger ökad förståelse för hur olika sjukdomar utvecklas över tid och därmed värdefull kunskap om befolkningens behov av vård. Den kommer att vara ett av flera kunskapsunderlag när vi planerar hälso- och sjukvården framåt för invånarna i Västra Götaland, säger Karin Looström Muth, VGR:s hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör.

Text: Åsa Elofsson och Emil Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Rapporten om diagnosmönster har tagits fram av enheten för regional vårdanalys vid koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.