Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Rebecca Landmér

Nytt regelverk– varje medarbetare ska ha minst 11 timmars dygnsvila 

Från i oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 

 De nuvarande reglerna måste förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta görs efter att EU kommissionen uppmärksammat att det finns brister i avtalet Allmänna Bestämmelser (AB) som reglerar dygnsvila. Om en lag eller ett kollektivavtal inte uppfyller minimikraven kan EU-domstolen förklara att bestämmelsen är ogiltig. Därför har parterna gemensamt avtalat om nya regler som ska uppfylla direktivets krav.  

Syftet med det nya regelverket är att säkerställa och förstärka skyddet för vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö. Forskningen visar att regelbunden vila är en förutsättning för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Det är också en viktig förutsättning för att de tjänster kommuner och regioner erbjuder invånare ska vara trygga, säkra och hålla en hög kvalitet, säger Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen. 

Det nya regelverket har förhandlats fram mellan arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona och samtliga fackliga organisationer som tecknar avtalet Allmänna Bestämmelser (AB) förutom Läkarföreningen där förhandlingar pågår. 

 I stora drag innebär förändringarna: 

  • att medarbetare som huvudregel ska ges minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila
  • att arbete och vila ska alterneras
  • att det i schemat blir tydligt när arbete och vila ska infalla
  • att undantag från minst 11 timmars dygnsvila är just undantag och tillämpas restriktivt
  • att medarbetare som fått sin dygnsvila inskränkt har rätt till kompenserande vila
  • att medarbetare inte ska få något löneavdrag när den kompenserande vilan förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid.

 – Ett arbete pågår nu med att se vad de nya reglerna innebär för medarbetare och verksamhet i Västra Götalandsregionen och vad vi måste förändra för att följa och tillämpa dem, säger Marina Olsson. 

 Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se