Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Seminarium ger lägesrapport om konjunkturen och sysselsättningen

Inflation, höga mat- och energipriser och kraftigt ökade bostadskostnader för många det ekonomiska läget är dystert. Men vad händer i framtiden? Det finns ljusglimtar, men också en risk för fler konkurser, menar Joacim Waara, samhällsanalytiker på Västra Götalandsregionen (VGR) som talar på kunskapsseminariet Nuläge Västra Götaland den 19 april. 

När hushållens köpkraft minskar måste också priserna gå ner på sikt, men då kommer också konkurserna att öka och därmed arbetslösheten. Samtidigt finns en arbetskraftsbrist på många håll. Till det kommer en svajig bankbransch. 

– Det är mycket som är osäkert just nu. Presentationen jag ska hålla får jag nog sätta ihop dagen innan, det är så pass mycket som händer hela tiden. Men tittar man på prognoser från Konjunkturinstitutet kommer inflationen att minska framåt hösten och kommande år, de högre räntorna kommer att få effekt, säger Joacim Waara, samhällsanalytiker inom regional utveckling på VGR:s koncernkontor.

”En komplex situation”

Han är en av talarna på kunskapsseminariet Nuläge Västra Götaland, som VGR arrangerar och är en redogörelse för hur Västra Götaland står sig vad gäller bland annat ekonomi, sysselsättning, sociala frågor, besöksnäring, kollektivtrafik, miljö och kultur.

Joacim Waara
Joacim Waara

Joacim Waara kommer att fokusera på inflationen och prisnivåerna, och bland annat förklara bakgrunden till den ekonomiska situation som råder nu.

– Det är en komplex situation, som ofta tillskrivs situationen kriget i Ukraina och effekten det har haft på bränsle- och elpriser. Men tittar man närmare går det att se att inflationen var här redan tidigare, säger Joacim Waara.

Anledningen är det klassiska förhållandet kring utbud och efterfrågan: under pandemin hade hushållen pengar men det var ofta svårt att konsumera, bland annat på grund av leveransproblem.

Osäkerhet i tillgång

När samhället öppnade igen började företagen öka priserna på olika varor, eftersom de ville ta igen förlusterna från pandemin. 

– När sedan kriget bröt ut i februari 2022 började även priserna på gas och annan energi att öka. Det fanns en osäkerhetsfaktor i tillgången på energi, och även på spannmål. Både Ukraina och Ryssland är stora exportörer av spannmål, men med sanktionerna mot Ryssland och blockerade hamnar i Ukraina gick det inte att få tillgång till den. Varubrist leder alltid till ökade priser.

Högre boendekostnader

Sedan dess har priserna fortsatt att öka på de flesta håll, samtidigt som många svenskar med bolån har fått kraftigt högre bostadskostnader när räntan har gått upp. 

– Det blir ytterligare en smäll för hushållen. På kort tid har vi därför gått från utbudskris till efterfrågekrisnu finns varorna men hushållen har inte riktigt råd att konsumera. Det här kommer långsiktigt att få allvarliga konsekvenser. Redan nu har tio års reallöneökningar i princip ätits upp av inflationen.

Hushållen behöver prioritera

I nuläget behöver hushållen prioritera, för många gäller det att fokusera på basala behov och sätta nöjen och annat icke-nödvändigt åt sidan. 

– När hushållen har mindre i kassan behöver de prioritera det viktiga, och det är att ha mat på bordet. Vi behöver inte nya laptops, läsplattor eller tv-apparater, och de näringarna kommer att drabbas väldigt hårt.

Andra branscher kan komma att gynnas av det sämre ekonomiska läget, till exempel inhemska hotell och restauranger. Med höga flygpriser och en svag svensk krona kan många återigen välja att semestra inom landet, tror Joacim Waara. 

– Dessutom kan också människor från andra länder välja att semestra i Sverige eftersom det är billigare för dem.

Expansivt näringsliv i Västra Götaland

När det gäller specifikt Västra Götaland ser sysselsättningen något bättre ut än riksgenomsnittet, men det finns stora regionala skillnader inom länet. 

– Vi har ett expansivt näringsliv där det görs många satsningar nu, bland annat på batterifabriker, och det märks också på allt runtomkring: hotell, restauranger, underleverantörer. Men Västra Götaland är som ett Sverige i miniformat, det är stor skillnad mellan glesbygdskommunerna och mer expansiva områden som Göteborg och Borås. 

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se 


Nuläge Västra Götaland 

Var står vi idag? Hur närmar vi oss ett Västra Götaland som är hållbart och konkurrenskraftigt? Nuläge Västra Götaland är ett kunskapsseminarium den 19 april klockan 09.0012.00Lindholmen konferenscenter. Seminariet är fullbokat för fysiskt deltagande men går att följa digitalt, till anmälan för digitalt deltagande.

PROGRAM 

Inledning
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, VGR.

Osvuret är bäst
Baserat på Regionrapport 2023 ges en överblick av utveckling och utvecklingsförutsättningar i ekonomin, socialt och för miljön, inklusive helt färska data från SOM-institutet. Tomas Ekberg, samhällsanalytiker, VGR. 

Det ska va gôtt å leva
Om invånarnas fritidsvanor, deltagande i kultur-, föreningsliv och folkbildning samt utvecklingen inom besöksnäring. Koen Braak, samhällsanalytiker, VGR. 

Prischocken
En genomlysning av konjunkturläget, den höga inflationen, hushållens skuldsättning och den minskade efterfrågan i svensk ekonomi.
Joacim Waara, samhällsanalytiker, VGR. 

Arbete och möda ger daglig spis och föda
Om arbetsmarknaden och sysselsättningen i Västra Götaland. Cecilia Olbin Gard, samhällsanalytiker, VGR. 

Mål och mening i vår färd
Nedslag i nutidens resande – hur invånarna reser, distansarbetar och tycker om resandet. Maria Larsson, samhällsanalytiker, VGR.

Gästföreläsare
Den långsiktiga utvecklingen inom västsvenskt näringsliv, med särskilt fokus på Göteborg och Borås. Därtill sätts den regionala specialiseringen och utvecklingen på arbetsmarknaden in i ett bredare sammanhang. Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.