Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Det finns en stor vilja att jobba tillsammans” – VGR:s ekonomidirektör om nuläget

Västra Götalandsregionen (VGR) brottas med det svåraste ekonomiska läget sedan regionen bildades, och under våren har en särskild regional ledning för att öka effekterna av de åtgärder som krävs startat. Det kan till exempel handla om att upphöra med dyra bemanningslösningar och att ersätta dyra produkter med likvärdiga som kostar mindre.

Fem gemensamma problemområden har identifierats för hälso- och sjukvården, och dessa kommer förvaltningarna att arbeta med tillsammans för att få maximal kraft och effekt både på kort och lång sikt. De fem områdena, som kallas delströmmar, är: 

  • HR 
  • Förändrade arbetssätt 
  • Hindrande ekonomiprinciper
  • Jourlinjer
  • Material/läkemedel/hjälpmedel.

Ekonomidirektör Ann-Charlotte Lilja Järnström, har VGR tagit några steg framåt i arbetet? 

– Det tycker jag. Det finns ett stort engagemang från medarbetarna i delströmmarna. Vi har tydliggjort vilka roller och ansvar som behövs i samarbetet framåt och nu är varje delström i gång med sitt arbete. 

– Arbetet inom delströmmarna går olika fort eftersom de har olika karaktär, men det går framåt. Områdena HR och material/läkemedel/hjälpmedel kommer snart att kunna presentera förslag på åtgärder. Inom HR handlar det om att upphöra med dyra bemanningslösningar eller att se över lokala avtal. Inom material och läkemedel handlar det om sortimentsstyrning, ta bort dyra produkter där det finns likvärdiga till lägre kostnad och säkerställa att avtalen följs. Det är några exempel.

– Vi har börjat sammanställa sjukhusens åtgärdsplaner och ser att det finns en stor vilja att jobba tillsammans, dels för att få en bra helhetsbild, dels för att kunna lära av varandra. Nu ska vi titta närmare på hur vi ska hantera sådana åtgärder som kräver beslut av andra än sjukhusen själva.

Vad betyder det i siffror?  

– Det kan vi inte säga ännu, men enligt årsprognosen behöver vi en effekt av våra åtgärder på en miljard kronor. I den miljarden ingår de förslag som delströmmarna kommer att ta fram. 

Sjukhusens åtgärdsplaner – vad kan vi förvänta oss där? 

– Varje sjukhusförvaltning arbetar med sina åtgärder. Vissa rör det egna sjukhuset, andra är gemensamma. Vår regionala styrgrupp kommer att hantera gemensamma åtgärder och sådant som dyker upp i delströmmarnas arbete. I vissa fall kommer det att krävas politiska beslut. 

Vad behöver hända i höst? 

– Arbetet är utmanande och ska ge effekt på både kort och lång sikt. Efter sommaren bör vi se effekter av sjukhusens egna åtgärder och börja ta beslut från delströmmarna. En förutsättning för att lyckas är samarbeten på alla nivåer. 

Nyligen beslutades VGR:s budget i regionfullmäktige. Är det något i den som du tycker är extra viktigt att notera, med tanke på den ekonomiska situationen? 

– Vi behöver minska våra kostnader så mycket det går 2023 för att komma in i 2024 på en bättre nivå. Ekonomin kommer att vara ansträngd även 2024 och i budgeten aviseras ytterligare effektiviseringar, till exempel inom administration och inköp i hela organisationen.

Björn Johansson och Annakarin Johansson Rosengren
vgrfokus@vgregion.se