Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Christoph Meinersmann

Fokus på ekonomi i balans – VGR:s budget för 2024

På tisdagen beslutade regionfullmäktige att fastställa RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter.

VGR står inför stora utmaningar de närmaste åren. Tillgängligheten till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av dem. De kommande två åren påverkas dessutom kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeteras för ett underskott på 1,6 miljarder kronor.

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda de gemensamma resurserna på ett bättre sätt.

Några centrala punkter i budgeten är:

  • Öka takten i omställningen av vården
  • Fokus på att främja barn och ungas psykiska hälsa
  • Satsning på konkurrenskraftiga löner
  • Extra pengar till förlossningsvården
  • Höjda patientavgifter för att styra patientflödena
  • Minskad administration och effektivare inköp
  • Effektivare klimatarbete

Satsningarna ska till stor del finansieras genom minskad administration, förbättrad efterlevnad av inköpspolitik och -riktlinjer samt ökade avgifter i bland annat kollektivtrafiken och vården.

Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.

Du kan läsa hela budgeten här.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se

Fotnot:

Ett tilläggsyrkande lades till beslutet om att synnerliga skäl åberopas för att budgetera negativt resultat 2024 på motsvarande sätt som för 2023, med hänvisning till den tillfälligt ökade kostnaden för pensioner.

Beslutet avgjordes genom votering. C, KD, L, M och SD reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.