Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Exteriör av Regionens hus i Skövde. Foto: Daniel Blomberg

VGR krigsplacerar medarbetare på ordinarie tjänster

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska krigsplaceras. Det föreslår regionstyrelsen på dagens möte att fullmäktige beslutar om i höst. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Förslaget som tidigare behandlats av Personalutskottet och som nu passerat regionstyrelsen innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag.

Det betyder att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten för då utför man sin tjänstgöring där.

Som en del av försvarsplaneringen samverkar VGR med Försvarsmakten och andra myndigheter som vill krigsplacera VGR:s medarbetare för att identifiera var medarbetaren gör störst nytta för totalförsvarets behov.

– Vi ansvarar för att flera samhällsviktiga verksamheter, som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, fungerar vid höjd beredskap eller krig och att vi har förmåga att stödja Försvarsmakten och totalförsvaret. Genom att krigsplacera våra medarbetare får vi planeringsförutsättningar att säkerställa personalresurser och organisation vid höjd beredskap och krig, säger Per Beckman, strateg på enhet säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen.

Alla berörs

Att VGR även krigsplacerar medarbetare som inte arbetar inom verksamheter som klassas som samhällsviktiga betyder att även de går till jobbet som vanligt. VGR är den gemensamma arbetsgivaren och medarbetare kan vid höjd beredskap få andra arbetsuppgifter och tjänstgöra i andra verksamheter än vad de normalt gör.

– Höjd beredskap och ytterst krig innebär, trots omfattande planläggning, många oförutsedda faktorer. Det resulterar i att VGR behöver planera för att använda samtliga resurser för att förstärka prioriterad samhällsviktig verksamhet. Krigsplacering medför att vi vet hur många medarbetare som ska fullgöra sin tjänsteplikt i VGR, vilket ger bättre förutsättningar för att klara av de påfrestningar som höjd beredskap eller krig utgör på samhället, säger Per Beckman.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Beredskap, totalförsvar och krigsplacering

Det finns två typer av höjd beredskap – skärpt eller högsta. Vid båda lägena aktiveras totalförsvaret som består av både militärt och civilt försvar. Är Sverige i krig råder per automatik högsta beredskap.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  1. Värnplikt i Försvarsmakten.
  2. Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om. Till exempel inom räddningstjänst och barnomsorg.
  3. Allmän tjänsteplikt. Innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid höjd beredskap och krig. Det kan betyda att man fortsätter på sitt ordinarie vanliga arbete, tjänstgör enligt särskilt avtal som man kan ha genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Medarbetare som är bosatta i Sverige kan krigsplaceras, det gäller även utländska medborgare. Endast tillsvidareanställda medarbetare krigsplaceras av VGR.

Regionfullmäktige beslutar om krigsplacering av medarbetare i VGR på sitt sammanträde den 26 september 2023. Personalutskottet behandlade ärendet om krigsplaceringar på sitt sammanträde 10 maj. Regionstyrelsen beslutade om det på sitt sammanträde 7 juni.