Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Pexels/Lisa Fotios

Utökade hembesök stärker föräldrarnas förmåga

Ett hembesöksprogram till föräldrar som fått sitt första barn i Sverige har gett positiva resultat, visar en utvärdering. Föräldrar i prioriterade områden i Göteborg har fått möjlighet till sex hembesök i stället för två under barnets första 15 månader.

– Vi ser goda effekter på den upplevda föräldraförmågan, säger Lisbeth Lindahl, forskare vid Forskning och Utveckling i Väst/Göteborgsregionen.

Sedan satsningen med de utökade hembesöken startade i Göteborg 2018 har forskaren Lisbeth Lindahl tillsammans med Elin Alfredsson från Göteborgs universitet följt projektet för att undersöka dess betydelse och effekter. Bland annat har det gjorts en enkätstudie som lämnades ut till föräldrarna när barnet var två respektive 15 månader. Resultatet från enkäten visar till exempel att föräldrarnas upplevda föräldraförmåga ökade över tid.

– Föräldrarna berättar även i intervjuer att de känner sig stärkta i sitt föräldraskap och att de har lärt sig mycket om sitt barn genom hembesöken, säger Lisbeth Lindahl.

Studien visar också att barn vars familjer deltagit i utökade hembesök ammas och får rotavirusvaccin i högre utsträckning än en kontrollgrupp.

Hembesöken bygger tillit

Erbjudandet om utökade hembesök ges till alla föräldrar på berörda barnavårdscentraler (BVC) som fått sitt första barn eller sitt första barn i Sverige. Besöken görs av en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare från den förebyggande socialtjänsten i Göteborgs Stad och Angereds Närsjukhus.

– Hembesöken är viktiga för att bygga tillit till samhällsfunktioner, och för att visa att socialtjänsten kan vara ett viktigt stöd. Det gör det lättare för föräldrarna att ta kontakt efter besöken längre fram, säger Kerstin Gunnarsson, socionom och föräldrastödjare på Opaltorgets familjecentral.

Vid de första besöken ställer föräldrarna vanligtvis många frågor om förlossningen och om amning, medan det vid senare tillfällen brukar komma fler frågor om samspel och språkutveckling.

– Att vi är två professioner som gör besöken ger goda möjligheter, vi kan fläta och rikta våra samtal efter föräldrarnas behov. Vi ser också att föräldrarna vågar fråga mer. När det är nära vägar att få svar på sina frågor är det fler som tar kontakt, säger Marie Hörnlund, barnhälsovårdssjuksköterska i Hjällbo.

En modell som fungerar

Intervjuer med föräldrar visar också på vikten av att kunna bli hänvisad vidare till exempelvis grupper som erbjuds på familjecentraler, SFI eller Försäkringskassan, och bidrar till att öka föräldrarnas trygghet och delaktighet i samhället.

– En viktig del i våra besök är att stötta föräldrarna till egenvård. Det är relationsbyggande med hembesöken på ett annat sätt än när vi bara träffas på mottagningen. Vi är två professioner som lär känna föräldrarna vilket skapar trygghet och det är lättare för föräldrarna att känna sig avslappnade när de är i hemmet, säger Marie Hörnlund.

En pilotstudie som gjordes när barnet var 30 månader visar även på långtidseffekter av projektet, som också visar att den upplevda föräldraförmågan var bättre jämfört med en kontrollgrupp som inte fått utökade hembesök. Man kunde även se skillnader i språkutveckling. Barn vars familjer deltagit i utökade hembesök visade färre språkavvikelser vid 2,5 års ålder jämfört med en kontrollgrupp.

– Resultatet talar för att man bör fortsätta med de utökade hembesöken, och se över om man kan utvidga det till liknande områden. Om möjligt bör man inte minska ner på antalet besök, och man bör fortsätta ha besöken i hemmet, vi ser att det har stor betydelse, säger Lisbeth Lindahl.

Text: Sophia Kristensson
vgrfokus@vgregion.se


Rapporten i sin helhet:

Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Information om utökade hembesök

Projektet med utökade hembesök i Göteborg har pågått sedan 2018, och bakom projektet står Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Central barnhälsovård från Västra Götalandsregionen, samt Göteborgs stad. I dag är arbetet i gång i Opaltorget/Tynnered, Angered Centrum, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten. Hittills har det gjorts cirka 2 700 hembesök i 600 familjer.

På vgregion.se finns samlad information om utökade hembesök: Utökade hembesök Göteborg – Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)