Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bokslut 2023: Mer samarbete när VGR tacklar ekonomiska utmaningar 

Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor (mnkr) för 2023. Det är 967 mnkr bättre än det budgeterade minusresultatet. Högre skatteintäkter, riktade statsbidrag och en positiv värdeutveckling på börsen har mildrat underskottet. Hälso- och sjukvården har haft de största ekonomiska utmaningarna. 

Efter ett starkt resultat 2022 förutsågs ett betydligt tuffare 2023. I sin budget för 2023 planerade regionfullmäktige för de kärvare tiderna genom att budgetera ett underskott. Personalkostnader, prisökningar och stigande pensionskostnader till följd av den höga inflationen var bidragande orsaker till beslutet. När 2023 summeras kan man på intäktssidan konstatera att skatteintäkter, riktade statsbidrag och att VGR:s placerade pengar på börsen har mildrat underskottet. Räknar man bort värdeförändringen på de placerade pengarna är resultatet i stället -2 529 mnkr.   

– Vi visste inför 2023 att lågkonjunkturen skulle vara utmanande för oss. Med starka resultat från tidigare år kunde vi budgetera för ett underskott för att ge ett visst andrum åt verksamheterna. De extra medlen har gjort stor nytta i vissa delar, men vi ser att det samtidigt är kämpigt i andra, säger regiondirektör Håkan Sandahl. 

Sjukhusens ekonomi högt på agendan 

Det är framför allt hälso-och sjukvården och i synnerhet sjukhusen som har haft ekonomiska problem. De fem sjukhusförvaltningarna redovisar tillsammans ett resultat på -2 750 mnkr. 

– Lågkonjunkturen har tärt på VGR men har också sporrat oss att lösa problem och få fart på förändringar som vi har planerat för länge. Vi har beslutat om en genomförandeplan för det fortsatta arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården. Omställningen innebär nya sätt att arbeta som gör att vi kommer att kunna använda våra resurser på ett bättre sätt när förutsättningarna i samhället förändras, säger Håkan Sandahl.  

När antalet äldre ökar snabbare än den arbetsföra delen av befolkningen måste färre ta hand om fler. Därför inför VGR mer enhetliga arbetssätt och digitala lösningar för att kunna korta vårdköer, värna om patientsäkerhet och medarbetarnas arbetsmiljö. Det är det omställningen handlar om. 

Parallellt med omställningen behöver VGR vidta åtgärder för att snabbt få balans i sjukhusens ekonomi. Det har varit högt prioriterat under 2023. 

Under året samordnade vi oss och identifierade vad vi behöver hantera gemensamt över förvaltningsgränserna. Vi tog ett stort steg framåt tack vare engagemang och samarbete. En extern granskning av sjukhusens ekonomi hjälpte oss också sätta fokus på vad vi behöver göra för att få effekt av våra åtgärdsplaner. 

Så tillgänglig var vården 

Under året försämrades över lag tillgängligheten till den specialiserade vården jämfört med 2022. Det gäller både väntetider till en första vårdkontakt och till behandling och operation. Ändå har det förbättrats för flera patientgrupper, till exempel till urologin. Även primärvården visar en positiv utveckling. Under 2023 har 93–95 procent av invånarna som sökt sig dit fått en medicinsk bedömning inom tre dagar. Det är 5–8 procentenheter bättre än rikssnittet.  

Kollektivtrafik och kultur 

Kollektivtrafikresandet har fortsatt att öka under året till 323 miljoner delresor. Det hållbara resandet och biljettintäkterna är nu i kapp och förbi de nivåer som gällde före pandemin.  

 VGR:s kulturverksamheter har haft ett bra publik- och besöksår. VGR:s museer ökade till exempel antalet besökare med 30 procent under sommaren jämfört med förra året, vilket är högst i Sverige. Under året har både Göteborgs Botaniska trädgård och Göteborgs naturhistoriska museum firat 100 år. 

– Det är glädjande att kollektivtrafiken hämtat sig efter pandemin och nu återigen är det självklara alternativet för många invånare. Besökssiffrorna och våra två hundraåringar, Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs naturhistoriska museum, visar också på den bredd VGR verkar inom. Att de dessutom lockar många besökare är ett kvitto på hur viktigt det är med tillgängliga besöksmål och kulturupplevelser, säger Håkan Sandahl.  

Framåtblick 2024  

Under 2023 fortsatte VGR att skapa förutsättningar för den största förändringen i regionens historia – nämligen det nya vårdinformationssystem som man börjar införa i höst. Millennium kommer att ge regionala, kommunala och privata vårdgivare förutsättningar att arbeta bättre tillsammans med patienten i centrum.  

– Vi kommer också att fortsätta arbeta för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt samhälle. Frågor som energiförsörjning, gröna jobb, kompetensutmaningar och infrastruktur står högt på agendan. Vi driver också ett ständigt påverkansarbete nationellt och internationellt för att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen, säger Håkan Sandahl. 

2024 kommer att handla om VGR:s förmåga att hantera de ekonomiska utmaningarna och genomföra beslut.  

– Vi behöver ställa om ledning och styrning från delar till helhet, fortsätta arbetet med att samordna och införa enhetliga arbetssätt, avtal och processer. Vi fortsätter också en påbörjad översyn av vår ekonomistyrning. Det handlar bland annat om hur vi fördelar och hushållar med resurser. Målet är att förtydliga, förenkla och arbeta mer enhetligt inom VGR, säger Håkan Sandahl. 

Text: Björn Johansson och Annakarin Rosengren
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: VGR:s bokslut och årsredovisning  

  • Bokslutskommunikén är VGR:s första rapportering av koncernens årsresultat. Regionstyrelsen informerades om innehållet i kommunikén på sitt sammanträde den 6 februari.   
  • På regionstyrelsens sammanträde 6 februari godkändes även regionstyrelsens årsredovisning för 2023. Den avser regionstyrelsens verksamhetsområde och är inte densamma som VGR:s koncerngemensamma bokslut och årsredovisning. 
  • VGR:s årsredovisning ger en mer detaljerad beskrivning över koncernens verksamhet, ekonomiska resultat och måluppfyllelse. Den beslutas i regionstyrelsen 19 mars och fullmäktige 9 april.   

Länk: Bokslutskommuniké för Västra Götalandsregionen 2023