Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Ines Sebalj.

Invånarna i Västra Götaland upplever god tillgång till vård

En stor majoritet av invånarna i Västra Götaland upplever att de har god tillgång till vård och ungefär hälften av invånarna är positivt inställda till att använda de digitala tjänster som vården erbjuder. Det visar resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2023.

I undersökningen svarar 83 procent av invånarna att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Däremot anser endast 42 procent av invånarna att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. Motsvarande andel för vårdcentraler är 61 procent.

– Vi arbetar ständigt med att korta väntetiderna till besök och behandlingar. Tillgången till vård handlar också om att få kontakt snabbt med sin vårdcentral eller mottagning, digitalt eller per telefon, under pågående behandlingar, få stöd med egenvård och möjlighet att få svar på frågor när man behöver det, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR).

När det gäller just information från hälso- och sjukvården anser 84 procent av invånarna att den är lätt att förstå. Det kan till exempel handla om kallelser, råd om vård och information om sjukdomar.

Fler positiva till digitala tjänster

47 procent är positivt inställda till att få vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, och 58 procent är positivt inställda till större möjligheter att vårdas hemma genom hembesök varvat med stöd av digital teknik.

76 procent av invånarna är positivt inställda till att använda 1177:s e-tjänster.

– Det är mycket glädjande att så många invånare redan i dag är positivt inställda till att nyttja digital teknik för sin hälso- och sjukvård. Men det betyder också att vårdaktörer i VGR behöver öka takten på att erbjuda digitala tjänster för att möta invånarnas behov i enlighet med hälso- och sjukvårdsstrategin, säger Kaarina Sundelin.

Förtroendet för vården viktigt

57 procent av invånarna svarar att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en minskning jämfört med pandemiåren och en liten minskning även jämfört med förra året.

– Under pandemin ökade invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården men nu ses en återgång till hur det var innan pandemin. Att invånare har förtroende för vården är viktigt för att de ska kontakta vården när de behöver och för att de ska följa behandlingsråd, säger Kaarina Sundelin.

Generellt sett har personer över 60 år och män större förtroende för hälso- och sjukvården jämfört med yngre personer och kvinnor. Invånare som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra har också större förtroende för vården jämfört med de som skattar sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt eller mycket dåligt.

VGRfokus
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2023 års undersökning genomfördes under två perioder: den första på våren från april till juni och den andra på hösten från oktober till december.

Sammanlagt har 54 578 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten, som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Läs mer