Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Modeller av olika typer av kvinnlig könsstympning. Bild: Rebecca Landmér

Satsning inom barnhälsovården för att motverka könsstympning på flickor

Ett nytt projekt inom Västra Götalandsregionens barnhälsovård kommer att sprida kunskap till personal och föräldrar om kvinnlig könsstympning. Förhoppningen är att föräldrar ska känna sig trygga med att skydda sitt barn mot ingreppet.

– Vi kan se i enkätsvar från personal som jobbar inom regionens barnhälsovård att de efterfrågar mer kunskap om könsstympning. De vill också känna sig trygga i att möta föräldrar och kunna samtala på ett respektfullt sätt om könsstympning, säger Karin Apelqvist som ingår i projektgruppen.

Projektet ”Kvinnlig könsstympning – ett förebyggande arbete med personal och föräldrar inom barnhälsovården i Västra Götalandsregionen” leds av Central barnhälsovård och Barnskyddsteam Västra Götaland. Det nystartade projektet pågår fram till 30 november 2024.

– Könsstympning är ingen ny frågeställning i barnhälsovården. Men nu har vi chansen att boosta ämnet extra mycket under det här året. Kunskapen som byggs upp kommer också att leva kvar i verksamheten, säger projektledaren Sofia Wijk.

Ska vara enkelt att hitta kunskap

Hon berättar att de i uppstarten av projektet håller på att sammanställa olika informationskällor om könsstympning och förbereda utbildningsinsatser.

Sofia Wijk
Sofia Wijk. Bild: José Lagunas Vargas

– Det ska vara enkelt för personalen att snabbt kunna hitta den kunskap som de behöver, säger Sofia Wijk.

Ett annat syfte med projektet är att personalens uppmärksamhet på barn som riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning ska öka, liksom deras möjligheter att agera. Till barnhälsovården kommer i stor sett alla barn med sina föräldrar, fram till dess att barnet fyller 6 år.

Få orosanmälningar

I en beskrivning av projektets innehåll framgår det att givet antalet föräldrar och barn som barnhälsovården möter är antalet orosanmälningar till socialtjänsten generellt lågt.

Det gäller alla typer av orosanmälningar och är inte kopplat specifikt till könsstympning. Men det skulle kunna innebära att barn som utsatts för eller riskerar att utsättas för kvinnlig könsstympning inte upptäcks.

– Det är därför viktigt att kunskapsnivån om könsstympning bland personalen i barnhälsovården höjs och att de arbetar förebyggande med föräldrar, säger Karin Apelqvist.

Kan ge trauma och akuta infektioner

Sofia Wijk konstaterar att könsstympning kan förekomma i hela världen, eftersom människor flyttar mellan olika länder. Det vanligaste är att ingreppet görs på flickor mellan fyra och fjorton år. Men även spädbarn könsstympas.

Konsekvenserna kan bli svåra och långvariga, till exempel psykiskt trauma från övergreppet, svårigheter att kissa, besvär vid menstruation, smärtor vid samlag och komplikationer vid förlossning. Vid själva ingreppet kan också akuta infektioner och blödningar uppstå, ibland så allvarliga att de leder till dödsfall.

Karin Apelqvist
Karin Apelqvist. Bild: José Lagunas Vargas

– Könsstympning är ett brott enligt svensk lag, oavsett om ingreppet äger rum i Sverige eller utomlands. Föräldrar kan känna osäkerhet och uppleva påtryckningar från sin omgivning och det är viktigt att barnhälsovården kan stärka föräldern i att skydda sitt barn, säger Karin Apelqvist.

Testar idéer i grupp

När projektgruppen ska utforma kommande utbildningsinsatser och annat innehåll i projektet, tar de hjälp av en referensgrupp för att ha en dialog, testa idéer och få feedback.

Referensgruppen består av sjuksköterskor, läkare och förhoppningsvis snart även psykologer. De kommer från olika delar av regionen och har olika förkunskaper.

– Någon är van vid att prata med föräldrar om könsstympning och känner sig trygg med detta. Medan en annan person i referensgruppen inte har någon erfarenhet av sådana samtal, berättar Sofia Wijk.

Genom att skräddarsy utbildningsinsatser efter behov, hoppas projektgruppen på att nu kunna nå ut till all personal inom barnhälsovården i hela regionen.

Text: Kristina Karlberg
vgrfokus@vgregion.se


Projektet finansieras med statsbidrag via Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).


Projektgruppens tips! Här kan du få stöd och information om könsstympning:

  • Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har en webbplats med information om könsstympning och vart du kan vända dig för hjälp som yrkesverksam, närstående eller om du själv blivit utsatt.
  • Ladda ner ett könsstympningspass som tagits fram av Länsstyrelsen. Passet kan till exempel användas vid utlandsresor och vara ett stöd i att stå emot påtryckningar från släkt och övriga nätverk som förespråkar sedvänjan. Det innehåller bland annat information om svensk lagstiftning och vilka konsekvenser som könsstympning kan ge. Passet finns på flera olika språk.
  • Kontakta Regionalt stödcenter heder om du är personal inom hälso- och sjukvården eller själv blivit utsatt och behöver stöd kring frågor om könsstympning.

FAKTA

Barnhälsovårdens uppdrag är att följa barns hälsa och utveckling samt stärka föräldrar i deras föräldraskap. För mer information: Barnhälsovård i Västra Götaland – 1177