Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: Garbis Safarian / Skaraborgs sjukhus

Ny utbildning ska motverka rasism inom vården

Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning för att motverka rasism i hälso- och sjukvården och tandvården. Sara Tedsjö arbetar på Västra Götalandsregionen (VGR) och har varit med och utformat materialet.

Diskriminering och rasism kan drabba såväl patienter som vårdpersonal, menar Sara Tedsjö:

Så länge vi har rasism i samhället kommer det att avspeglas i vården, eftersom vården är en spegling av hur det ser ut i stort, säger hon.

Sara Tedsjö är regionutvecklare vid VGR:s Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV), som arbetar för att vården ska vara jämlik. Hon och hennes kollegor är ofta ute och pratar med vårdpersonal och -studenter och får höra hur olika fördomar kan ge sig uttryck i vården.

– Vården vill göra gott. Men även med intentionen att göra gott, kan man med sina föreställningar om andra och de normer man har med sig påverka människor negativt.

Stereotypt kring hudfärger

Det kan till exempel handla om stereotypa bilder av att människor skiljer sig åt anatomiskt beroende på vilken hudfärg de har.

Sara Tedsjö
Sara Tedsjö. Bild: José Lagunas Vargas

– Det har funnits en föreställning om att melaninrik hud ska vara tjockare, vilket är rent felaktigt, och den föreställningen riskerar att skapa ett lidande för patienterna. Ibland har man använt olika sorters nålar på olika sorters hud trots att det inte är motiverat. Det har också förekommit rutiner där man applicerat plåster med lokalbedövning olika länge beroende på vilken hudfärg patienten har haft. Sådant här förstärker fördomarna om att vi människor är anatomiskt och fysiologiskt olika, vilket vi inte är.

Mer våld och hot

Diskrimineringen kan även gå åt andra hållet, att patienter utsätter vårdpersonal eller studenter för rasism.

– Vi har till exempel träffat studenter som berättar att de har blivit nekade att få följa med in på undersökningsrum för att de bär slöja. Det finns också studier som visar att primärvårdsläkare utsätts för mer våld och hot om de har utländsk bakgrund, jämfört med kolleger som har svensk bakgrund.

Tack vare sina erfarenheter från arbetet på Kunskapscentrum för jämlik vård blev Sara Tedsjö tillfrågad om hon ville vara med och ta fram Socialstyrelsens nya utbildningsmaterial, som ska hjälpa till att förebygga och motverka rasism inom vården. Satsningen bygger på ett regeringsuppdrag.

– Materialet är färdigt nu och riktar sig till alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården, men alla kan ta del av det. Tanken är att det ska vara användarvänligt och pedagogiskt lätt att ta till sig, säger Sara Tedsjö.

Historiskt perspektiv viktigt

Hon beskriver det som en grundläggande utbildning i två delar: först en webbaserad kurs med korta kapitel på olika teman. Kursen tar avstamp i rasismens historia med fokus på Sverige, och går sedan fram mot i dag.

Det historiska perspektivet var viktigt att få med, menar Sara Tedsjö.

– I Sverige anser vi oss vara ett icke-rasistiskt land, som tar emot flyktingar och även historiskt sett har tagit emot flyktingar i kristider. Det kan påverka hur det ser ut i dag. Vår självbild kanske inte stämmer med hur faktiskt det ser ut, och det gör att det kan vara svårt att prata om det.

Den som till exempel har sett en kollega utsätta en patient för diskriminering kan tycka att det är jobbigt att ta upp det på arbetsplatsen.

– Då går det att luta sig mot den här utbildningen: ”Titta här, nu har regeringen sagt att vi ska jobba motverkande mot rasism, då gör vi det här tillsammans”. Det är ett känsligt ämne och man kan vara rädd att lyfta det. På det här sättet är det inte en enskild person som måste lyfta ämnet, utan man har utbildningen med sig i ryggen.

”Ingen är helt objektiv”

Den andra delen av utbildningen är tänkt att genomföras i grupp, den går ut på att ta upp frågan i en trygg miljö och få igång diskussioner bland medarbetare.

– Det här är också ett sätt att få syn på sina egna normer och värderingar. Ingen är helt neutral och objektiv, vi har alla våra fördomar. Men att bli medveten om dem skapar förutsättningar för att inte agera på dem i mötet med kollegor och patienter.

Vad kan fördomar och rasism inom sjukvården få för konsekvenser?

– I slutänden handlar det om patientsäkerhet. Behandlar man patienter olika eller inte alls riskerar man vårdskador. Vi vet att det finns patientgrupper som inte söker sig till vården för att de inte känner tillit till den, eller att de söker för sent. Det kan få jättestora konsekvenser, både för individer och på gruppnivå, för folkhälsan.

Fokus på etnicitet

Under 2024 och 2025 har Kunskapscentrum för jämlik vård särskilt fokus på frågor som rör migration och etnicitet, med bland annat webbinarier och andra insatser.

– Tanken är att höja kunskapen inom hela organisationen, och det här utbildningsmaterialet kommer att vara en del i det.

Text: Elin Widfeldt
vgrfokus@vgregion.se

LÄS OCKSÅ: Satsning ska underlätta för både patient och personal när asylsökande söker vård


Mer info

LÄS OCKSÅ: De river hinder för en mer jämlik vård (VGRfokus)


Om du blir utsatt

Patienter och anhöriga som blir utsatta för rasism och diskriminering kan antingen höra av sig till verksamhetschefen vid den aktuella vårdinrättningen eller till patientnämnden.

När vårdpersonal blir utsatt för rasism eller diskriminering ska VGR:s rutin mot kränkande behandling följas.

LÄS OCKSÅ: Vårdpersonal ska inte behöva utstå kränkningar (VGRfokus)