Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Den 18 juni beslutade regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för 2025.

Fem frågor om VGR:s ekonomi och nästa års budget

Förra veckan beslutade regionfullmäktige om budgeten för 2025. Regiondirektör Håkan Sandahl och ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström svarar här på frågor om ekonomin just nu och framåt.

Liksom landets övriga regioner brottas Västra Götalandsregionen (VGR) med underskott och genomför omfattande åtgärder för att få ner kostnaderna. Prognosen öppnar dock upp för en ljusning 2025 och VGR budgeterar för ett överskott på 1 014 miljoner kronor. 

Skärpt säkerhetsläge och stora samhällsutmaningar, som klimatfrågan och den demografiska utvecklingen, kräver samarbeten och långsiktighet. Det märks i nästa års budget. Precis som nu ställs krav på tydligare styrning och minskad administration och fokus på jämlikhet, folkhälsa och ökad produktivitet finns kvar.

Vissa mål och fokusområden från årets budget har förtydligats och fått nya formuleringar men upplägget med 11 mål och 33 fokusområden är detsamma även 2025.

Ökning av antalet äldre

Så här sex månader in på året svarar regiondirektör Håkan Sandahl och ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström på frågor om den nyligen beslutade budgeten för 2025 och det ekonomiska läget just nu.  

2025 budgeterar VGR för överskott. Vad innebär det för de regionala och lokala åtgärdsplanerna att få sjukhusens ekonomi i balans?

– Vi behöver ändå fortsätta genomföra våra strategier, beslut och åtgärder eftersom vi behöver ha en hållbar verksamhet och ekonomi i balans över tid och använda våra resurser på bästa sätt. Samhällsbilden ändras. Antalet personer i arbetsför ålder matchar inte ökningen av antalet äldre. Faktum är att befolkningstillväxten till och med är lägre än vad man tidigare förutsett. Vi har och kommer att ha brist på arbetskraft i vården och det måste vi möta med nya arbetssätt, digitala lösningar och genom att dra nytta av hela VGR och vår samlade kapacitet och förmåga, säger Håkan Sandahl.

Hur har det gått hittills i arbetet med att få verksamhet och ekonomi i balans?

Håkan Sandahl
Håkan Sandahl, regiondirektör.

– Både bra och dåligt. Åtgärderna är många och har olika tidplaner. För flera av dem kommer det dröja innan vi ser önskade effekter. Men som några goda exempel ser vi att har 30 procent lägre kostnader för inhyrd personal jämfört med förra året. Vi har också infört förändrade arbetssätt och sparar in på kostnader genom egenberedning av vissa läkemedel. Däremot hade vi hoppats på att ha kommit längre sett till helheten. Fram till och med maj hade sjukhusen en 26-procentig effekthemtagning av sina åtgärdsplaner, vilket är något lägre än förväntat, säger Håkan Sandahl. 

Vad behöver vi ta tag i efter sommaren?

– Det är viktigt att vi genomför det som har beslutats på alla nivåer – på förvaltningarna såväl som koncerngemensam nivå. Sjukhusen måste fortsätta med sina åtgärdsplaner samtidigt som vi gemensamt arbetar vidare med de övergripande åtgärderna som spänner över flera områden.

– Det handlar dels om konkreta åtgärder som att konkurrensutsätta inköp som understiger 100 000 kronor, dels att förändra ekonomistyrningen. En av de viktigaste delarna för att få till en effektivare verksamhet är att se till att regionen har en koncerngemensam informations- och datastruktur i ekonomi-, verksamhets- och HR-system. Därtill påbörjar vi en fördjupad analys av hur VGR fördelar resurserna inom hälso- och sjukvården, säger Håkan Sandahl.

Är det något VGR:s verksamheter behöver vara extra uppmärksamma på i nästa års budget?

Ann-Charlotte Järnström
Ann-Charlotte Järnström, VGR:s ekonomidirektör.

– Eftersom budgeten inte styr in på något nytt spår, utan vi känner igen flera av kraven, fokusområdena och målen från 2024 års budget, skulle jag säga att det handlar om att hålla i och fortsätta på inslagen väg, säger Ann-Charlotte Järnström och fortsätter:

– Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument. Det är viktigt att chefer runt om i organisationen läser den och har koll på hur den påverkar verksamheten. Sedan handlar det naturligtvis också om att fokusera på rätt saker, bidra till att vi når målen och håller budgeten.

Vad är det som gör att VGR kan prognostisera för överskott 2025?

– Den höga inflationenhar inneburit att VGR:s kostnader ökat kraftigt,i synnerhet pensionskostnaderna. Nu när inflationen faller tillbaka stabiliseras den nya prisnivån. Därutöver sjunker pensionskostnaderna till en mer normal nivå. Vi behöver överskottet i budgeten, dels för att kunna återställa underskotten från tidigare år, dels för att kunna möta ekonomiska utmaningar kommande år, säger Ann-Charlotte Järnström.

Text: Annakarin Johansson Rosengren och Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Här kan du ta del av budgeten för 2025 i sin helhet: Budget 2025 Västra Götalandsregionen (vgregion.se)