Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regionstyrelsen 7 november

Vid sammanträdet 7 november beslutade regionstyrelsen bland annat att föreslå satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor i kompletteringsbudgeten, att föreslå investeringar i infrastruktur inom Sverigeförhandlingen, om lokal för regionfullmäktiges möten och om avtal för Marieholmstunnelns anslutningar.

Kompletteringsbudget 2018 med satsningar på kvinnors hälsa och goda arbetsvillkor

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020. I beslutet noterades att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017 eftersom det då fanns stor osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Nu finns dessa underlag.

Här är några exempel på vad de riktade statsbidragen föreslås används till:

 • 326 miljoner kronor för ”Goda arbetsvillkor och arbetssätt” för Västra Götalandsregionen, bidraget ska användas till att stödja goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, förbättra personalsituationen och utveckla vårdens verksamhet.
 • 163 miljoner kronor från ”patientmiljarden” används till att stärka primärvården och samordningen mellan olika delar av vården. Av dessa pengar får primärvården 30 miljoner kronor och framtidens vårdinformationsmiljö stärkas med ytterligare 90 miljoner kronor.
 • 150,5 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård.
 • Psykisk hälsa får 75 miljoner konor.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnderna får 20,6 miljoner kronor för tillgänglighet för barnhälsa så som exempelvis utökat antal hembesök under spädbarnsperioden och ökad information om vaccinationer, matvanor och tandhälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 • att regionfullmäktiges budgetbeslut från juni 2017 kompletteras med framlagda justeringar i budget för 2018 samt flerårsplanen för 2019 och 2020
 • att regionbidrag till styrelser och nämnder för 2018 fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att inriktningen för år 2019 och 2020 fastställs i enlighet med framlagt förslag som underlag för fortsatt planering
 • att resultat- och balansräkning fastställs i enlighet med framlagt förslag till kompletterad budget
 • att fastställda strategiska mål, prioriterade mål, finansiella mål samt fokusområden i budget för 2018 och planperioden ligger fast.

För egen del beslutar regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att analysera de faktorer, kostnader med mera som ligger bakom Västra Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska obalanser och återkomma med förslag till åtgärder.

SD, S och V reserverade sig till förmån för egna yrkanden

Sverigeförhandlingen – investering på 1,89 miljarder i Göteborg

Staten har genom Sverigeförhandlingen initierat förhandling med kommuner, landsting och Västra Götalandsregionen (VGR) om investering i och medfinansiering av investeringar i kommunal infrastruktur. Syftet är att stimulera investeringar i infrastruktur som förbättrar tillgänglighet och kapacitet i transportsystemen och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

I det slutliga förslaget för Göteborg finns sex objekt: spårvagn norra älvstranden, spårvagn Linnéplatsen-Lindholmen, spårvagn Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, linbana, BRT*) till Backa och BRT norra älvstranden.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • att godkänna förslaget till ramavtal mellan VGR, Göteborgs stad och staten om investeringar i kommunal infrastruktur för kollektivtrafiken i Göteborg
 • att godkänna förslagen till objektsavtal linbana centrum –Järntorget -Wieselgrensplatsen, objektsavtal spårväg och citybuss norra Älvstranden centrum, objektsavtal citybuss -BRT norra Älvstranden västra och nordvästra delen och objektsavtal citybuss –BRT Backastråket
 • att VGR medfinansierar angivna objekt med 1890 miljoner kronor i 2016 års kostnadsläge
 • att kostnadsföra 810 miljoner kronor år 2017 inom moderförvaltningen avseende objekten linbana, spårvagn norra Älvstranden och BRT norra Älvstranden västra delen och BRT Backastråket
 • att resterande del av medfinansieringen 1080 miljoner kronor läggs som en ansvarsförbindelse i moderförvaltningens balansräkning
 • att mindre justeringar av avtalen kan godkänns av regionstyrelsen

*) BRT = Bus Rapid Transit – ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

Lokal för regionfullmäktiges möten

Regionstyrelsen meddelar Vänersborgs kommun att regionfullmäktiges tidigare beslut om att Västra Götalandsregionens säte är Vänersborg ligger fast. Detta under förutsättning att en fast ändamålsenlig lokal för regionfullmäktiges sammanträden finns i Vänersborgs kommun.

I slutet av 2016 stod det klart att den dåvarande fullmäktigesalen hos Vänersborgs kommun inte längre kunde användas på grund av arbetsmiljöbrister. Under 2017 har därför regionfullmäktige sammanträtt på olika platser i regionen.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tillsammans med Vänersborgs kommun snarast återkomma med förlag till hur regionfullmäktiges lokalbehov kan tillgodoses.

Regionfullmäktiges anslag 2018

Efter en genomgång av regionfullmäktiges ekonomi har fullmäktiges presidium konstaterat att det ekonomiska läget de närmaste åren är bekymmersamt.

Under ett antal år får fullmäktige söka tillfälliga lokaler för sina möten då sessionssalen hos Vänersborgs kommun drabbats av miljöproblem. Detta medför betydligt ökade kostnader för lokaler, förtäring, kringservice och hotellkostnader för regionfullmäktige och för partierna.

För att kompensera för de ökade kostnaderna, samt den redan beslutade ökningen av partistödet, beslutar regionstyrelsen att regionfullmäktiges mötesbudget utökas med två miljoner kronor under 2018.

Projektavtal för Marieholmstunnelns anslutningar

För att reglera omfattning, finansiering, genomförande och färdigställande av de projekt som ingår i Västsvenska paketet, följer en rad projektavtal. Projektavtalet för Marieholmstunnelns anslutningar 302 och 303 är det andra i en rad projektavtal som ska tecknas mellan parterna i det Västsvenska paketet.

Genom det redan beslutade medfinansieringsavtalet har totalt 700 miljoner kronor avsatts för Marieholmstunnelns anslutningar. Genom tidigare projektbeslut har 254 miljoner av dessa avropats. Projektavtalet för Marieholmstunnelns anslutningar tilldelar projektet 341 miljoner kronor för fortsatt genomförande. Avtalet innebär inte några ytterligare finansiella åtaganden än de redan beslutade.

Alla beslut i regionstyrelsen

Kommentarer är stängda.