Johnny Magnusson (M) och Helén Eliasson (S) kommenterar revisorernas kritik mot regionstyrelsen. Foto: Peter Wahlström

Revisorerna anser att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) inte har styrt och samordnat hälso- och sjukvården tillräckligt under 2018. Både regionstyrelsen och flera sjukhus får kritik.

Styrelserna för Södra Älvsborgs Sjukhus, Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus och NU-sjukvården får var sin erinran för bristande styrning och kontroll under året. Som en följd av detta får regionstyrelsen en erinran, för att som huvudman ha brustit i sitt ansvar att styra, leda och samordna hälso- och sjukvården i VGR.

Det är första gången revisorerna använder begreppet erinran i en revisionsberättelse. Det är mildare än en anmärkning och ett sätt att kunna rikta kritik inom ett eller flera områden fast revisionsberättelsen formellt sett uppfyller kraven för ansvarsfrihet.

– Man kan jämföra det med ett gult kort och ska ses som framåtsyftande. De ska helt enkelt skärpa till sig lite och vidta fler åtgärder, säger revisorernas ordförande Birgitta Eriksson.

Inte uppfyllt målen

Akutsjukhusen gick 730 miljoner kronor back under 2018 och har inte uppfyllt regionfullmäktiges prioriterade mål enligt revisorerna.

Det största akutsjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg får ingen erinran i revisionsberättelsen.

– De fick en anmärkning 2017 och har jobbat hårt och engagerat under året och därigenom lyckats bryta den negativa trenden, säger Birgitta Eriksson.

Enligt Birgitta Eriksson är erinran  mot regionstyrelsen en logisk följd av kritiken mot sjukhusen eftersom regionstyrelsen är huvudansvarig för dem.

Kostnaderna minskar

– Regionstyrelsen har kontinuerligt följt utvecklingen under året och året haft löpande överläggningar med sjukhusens presidier. Vi har beslutat om ett antal åtgärder och även tagit fram förslag till beslut om ännu fler.  Därför känner vi inte riktigt igen oss i revisorernas kritik. Vi ser nu, att intäkterna ökar och kostnaderna minskar, vilket är ett positivt trendbrott. Men alla beslut om åtgärder har inte hunnit få full effekt ännu.  Naturligtvis finns det fler förbättringar som kan göras och regionstyrelsen kommer vara lika aktiv under 2019 som under 2018 för att de beslut vi fattar ska få avsedd effekt, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S) som är i opposition kommenterar också kritiken.

– Jag ser allvarligt på revisorernas kritik men är inte förvånad. Vi Socialdemokrater har vid ett antal tillfällen, bland annat. i samband med delårsboksluten, uttryckt vår oro för att inte regionfullmäktiges mål uppfylls för sjukvården. Varken de ekonomiska målen eller målen för tillgänglighet och vårdgaranti uppfylls och så gott som samtliga indikatorer pekar åt fel håll. Nu gäller det för den politiska ledningen att ta till sig av kritiken och återkomma snarast med förslag på åtgärder. Vi Socialdemokrater är ju i opposition men kommer att fortsätta att följa målen och lägga förslag på åtgärder för att vända utvecklingen, säger hon.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

  •  Västra Götalandsregionens revisorer följer upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisorerna granskar alla VGR:s verksamheter varje år för att se att de arbetar effektivt.
  • Revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag för invånarnas räkning.
  • Erinran är ett nytt begrepp i revisionsberättelsen för 2018 som kan ges då revisionens samlade bedömning visar på tydliga brister inom ett eller flera av nämnden/styrelsens ansvarsområden utan att bristerna är så allvarliga så att de föranleder en anmärkning.
  • Anmärkning riktas vid allvarliga brister men där konsekvenserna inte bedöms vara så stora att det finns behov av att avstyrka ansvarsfrihet.