Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Snabba smidiga resmöjligheter ska få fler att ställa bilen

Flexibla biljetter, nya busskörfält och pendelparkeringar ska göra det mer attraktivt att ställa bilen och i stället välja en kombinationsresa med cykel och buss till exempel.
– Det ska vara enkelt att resa hållbart. Det är ju inte bara bra för miljö och klimat, utan även för hälsan och för att öka tillgängligheten i samhället, säger Karin Ryberg projektledare för hållbart resande på Västtrafik.

Med pandemin har resvanor förändrats och hemarbete blivit allt vanligare. Minskat resande i kollektivtrafiken har resulterat i att fler väljer att gå och cykla, men många väljer också bilen. Trots bakslag för kollektivtrafiken ser Lars Backström, VD på Västtrafik, möjligheter i förändringarna.

– Är det något pandemin tydligt har visat så är det att vi kan förändra våra resvanor. I vårt kommande arbete ska vi jobba hårt för att vinna tillbaka de resenärer som under pandemin valt att resa med bil. Därför känns det väldigt bra att vi har ett nytt trafikförsörjningsprogram som så tydligt sätter fokus på hållbart resande.

Snabbt och smidigt

För att det hållbara resandet ska bli norm krävs utveckling och omställningar som anpassar kollektivtrafiken utifrån resenärernas krav på komfort, snabbhet och tillgänglighet.

– Framtiden är en kombinationsresa. Om resenärer ska välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi se till att de kan ta sig till kollektivtrafikstråken på ett snabbt och smidigt sätt, säger Karin Ryberg.

Hållbart resande för alla kräver tillgänglighet och flexibilitet som gör det lätt att välja hållbart. Att investera i kollektivtrafiken genom exempelvis nya busskörfält och pendelparkeringar skulle korta restiderna och öka punktligheten, enligt Lars Backström.

Nya pendelparkeringar

– På Västtrafik och Västra Götalandsregionen jobbar vi för att underlätta för invånare att ta sig med cykel till kollektivtrafiken genom att bygga pendelparkeringar för både bil och cykel. Vi kikar också på om det kan vara möjligt att ta med cykel eller annan mikromobilitet ombord på våra fordon, och hur vi kan utveckla bytespunkter till mer attraktiva hubbar, med service av olika slag, berättar Karin Ryberg.

Kollektivtrafiken ska fortsätta utvecklas och bli stommen, men för att uppnå ett hållbart transportsystem behövs breda insatser. Olika lösningar ska passa olika personer, med olika förutsättningar. När invånare blir mer flexibla i hur och var de arbetar, bor och lever behöver resmöjligheterna bli detsamma. Ett steg i rätt riktning är att titta på en flexibel biljett för de som reser regelbundet, men inte varje dag.

Testa nya färdsätt

– Det skulle kunna vara en biljett som ligger mellan enkelbiljett och traditionell periodbiljett. Det kan vara ett sätt att fånga upp exempelvis de som vill jobba hemma ett par dagar i veckan, och på jobbet de andra dagarna. Biljetten passar även de som vill cykla eller gå till jobbet ett par dagar i veckan och åka kollektivt de andra, säger Karin Ryberg.

Att främja lösningar som får människor att testa nya färdsätt och som hjälper fler att hitta lösningar som passar det egna livet, är en viktig del i det nya trafikförsörjningsprogrammet.

Nytt trafikförsörjningsprogram

– När det byggs nytt eller byggs om behöver vi planera in de hållbara färdsätten från början så att det blir tydligt vad som är ett önskvärt beteende, säger Karin Ryberg.

Ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021–2025 ska öka andelen hållbara resor, bland annat genom att underlätta hållbara resval och sätta kombinationsresan i fokus.

Text: Amanda Wedebrandt


Trafikförsörjningsprogrammets fyra fokusområden

  • Driva på och underlätta hållbara resval ­– att göra det lättare att komma till och använda kollektivtrafiken.
  • Koppla ihop kollektivtrafiken med samhällsplaneringen – att göra hållbart resande till det självklara valet redan i planering av t.ex. nya bostadsområden.
  • Fortsatt utveckling av kombinerad mobilitet – att skapa möjligheter och lösningar där kollektivtrafiken kombineras med andra mobilitetstjänster.
  • Forskning och innovation – att främja kunskapsinhämtning inom klimatutmaningar, nya resmönster, beteenden och vanor i spåren av coronapandemin.

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet