Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Antalet klagomål från patienter i åldersgruppen äldre än 70 år är högre än tidigare år. Åldersgruppen står också för en fjärdedel av det totala antalet klagomål under året.

Klagomålen på vården ökar – främst bland äldre

Antalet klagomål till patientnämnderna ökade med 16 procent under 2021 jämfört med 2020. Brister i information och delaktighet samt brister på genomförd undersökning eller de bedömningar som vården gjorde är klagomålsärenden som ökar. En fjärdedel av klagomålen är från personer äldre än 70 år.

De senaste två åren har sjukvården präglats av pandemin. År 2020 minskade antalet klagomålsärenden, vilket troligtvis hänger ihop med patienternas förståelse för de utmaningar som funnits i vården under pandemin. Ökningen av antalet ärenden 2021 är fortfarande fem procent lägre än 2019.

– Det var väntat att klagomålen skulle öka jämfört med 2020 som var ett väldigt speciellt år på grund av pandemin. Nu är vi nästan på samma nivå som innan covid-19. Vi ser att det främst är vården som inte är kopplad till pandemin som patienterna klagar på, säger Elias Ytterbrink (Mp), ordförande västra patientnämnden.

Äldre upplever flest brister

Under 2021 ökade antalet klagomål där anmälare upplever brister i information och delaktighet. Fler än tidigare år upplever också brister på genomförd undersökning eller den bedömning som vården gjorde. Däremot visas förståelse för längre väntetider och begränsad tillgänglighet.

Antalet klagomål från patienter i åldersgruppen äldre än 70 år är högre än tidigare år. Åldersgruppen står också för en fjärdedel av det totala antalet klagomål under året.

– De synpunkter och klagomål som kommer till oss är viktiga patientberättelser att använda i vårdens förbättringsarbete. Att 25 procent av klagomålen kommer från personer äldre än 70 år ger ett bra underlag till en fördjupad analys, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef patientnämndernas kansli.

Tydligare ansvar och mer enhetlig information efterfrågas

Under året har patientnämnderna fortsatt arbetet med fördjupade analyser av inkomna synpunkter och klagomål och tagit fram två rapporter varav den senaste ”Vägen genom vården – patienters upplevda brister i vårdkedjan”. Patienterna efterfrågar en vård som är anpassad efter deras personliga behov, hellre än efter den organisation som råder. Patienter med vårdbehov inom olika specialiteter upplevde att vården jobbar för snävt med det egna kompetensområdet. Upplevelsen beklagades ofta i vårdgivarnas svar men ansågs vara en sidoeffekt av att vården är så pass specialiserad. Ibland visade svaret att vården också efterlyser större tydlighet och att man förstår att ansvaret är otydligt för patienten.

– I de fall där patienter är i behov av vård inom olika specialiteter finns det brister, inte minst vad gäller tydlig information till patienterna. En förutsättning för att detta ska förbättras är att vårdgivarna är medvetna om patienternas upplevelser. Vårt arbete med den här rapporten har synliggjort problematiken, säger Ed Kahrs (M), ordförande östra patientnämnden.

Text: Björn Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Årsredovisning 2021 för patientnämnderna

Rapporter och årsredovisning 2021 för patientnämnderna finns tillgängligt på patientnämndernas webbsida: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/patientnamnden-berattar/

 

Patientnämndernas rapporter 2020