Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto :Powerphoto.nu

Färre medarbetare när VGR:s koncernkontor förändrar arbetssätten

Västra Götalandsregionens, VGR:s, centrala ledning Koncernkontoret, har sett över hur många medarbetare förvaltningen bör ha. Det innebär att Koncernkontoret på drygt ett år ska minska från dagens omkring 790 till 710 nettoårsarbetare. Detta nås genom ett genomgripande arbete med fokus på uppgifter och arbetssätt.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör. Foto: Catharina Fyrberg

– Vassare arbetssätt kommer att leda till att vi kan minska i storlek från 790 till 710. Vi kommer framöver inte kunna vara lika många som idag. Lösningen ligger i att vi arbetar ännu mer fokuserat mot att skapa värde för invånarna och att vi prövar uppgifter, uppföljning och projekt mot detta. Det är inte frågan om uppsägningar eller totalt anställningsstopp utan om att stegvis anpassa bemanningen efter det som ska göras, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i VGR, tillika förvaltningschef för Koncernkontoret.

”Gör vi rätt saker?”

Förändringen handlar ytterst om att Koncernkontoret ska bli bättre på att ge ett stöd till ägare, beställare och utförare och samtidigt erbjuda en attraktiv arbetsplats till alla medarbetare. Genom ett genomgripande arbete med fokus på uppgifter och arbetssätt ska Koncernkontoret med ökad kvalitet och enkelhet kunna tillmötesgå behoven bättre.

Koncernkontorets roll i organisationen är att arbeta brett och vara ett stöd för VGR:s olika förvaltningar. (Se mer i faktaruta längst ner.) Men det finns synpunkter på Koncernkontorets arbete.

– I dag jobbar medarbetarna för högtryck, men vi möter inte helt, eller alla, förväntningarna från varken den politiska organisationen eller förvaltningarna och bolagen som vi ska stötta. Därför måste vi fråga oss om vi gör rätt saker och om vi gör dem på rätt sätt, säger förvaltningsdirektör Ann-Sofi Lodin.

Arbetsuppgifter gås igenom

Varje stab inom Koncernkontoret kommer nu att få analysera sin verksamhet och sedan arbeta vidare med att prioritera bland arbetsuppgifter och utveckla arbetssätten. Det kan till exempel handla om att identifiera om samma, eller likartade, arbetsuppgifter utförs parallellt på olika håll i organisationen.

– Medarbetarna kommer att ha en viktig roll i förändringsarbetet, det är de som är experterna på arbetsuppgifterna och ägare av sina arbetssätt. Deras idéer och förslag är nyckeln till att vi lyckas, säger Erik Lagersten, förändringsdirektör i VGR och ansvarig för arbetet. Genom att omhänderta alla goda idéer om förändrade arbetssätt och att finna enkelhet kombinerat med kvalitet kommer vi att kunna bli färre men vassare.

Årsskiftet 2020/2021 kommer antalet nettoårsarbetare ha minskat från dagens 790 till 710 nettoårsarbetare. Nettoårsarbetare är inte samma sak som antalet medarbetare utan summan av de anställdas sysselsättningsgrader, justerad för eventuell ledighet.

vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Det här är Koncernkontoret

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ.

Uppdraget formuleras så här: Koncernkontoret ger ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd till ägare, beställare och utförare genom att

  • proaktivt, strategiskt och i samverkan, arbeta för Västra Götalands och VGR:s utveckling
  • utveckla det övergripande systemet för hälso- och sjukvård och regional utveckling
  • analysera, föreslå åtgärder och skapa förutsättningar för att nå en verksamhet i balans
  • vara ett professionellt stöd till förvaltnings- och bolagsledningar och driva gemensamma samordningsfrågor.

Förvaltningen är organiserad utifrån kompetens/funktionsansvar i koncernstaber och koncernavdelningar. I förvaltningen finns också vissa regiongemensamma utförarverksamheter.

Koncernkontoret arbetar för regionstyrelsen och dess två utskott och sex beredningar, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och dess två beredningar, fem hälso- och sjukvårdsnämnder, regionutvecklingsnämnden, miljönämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden. Koncernkontoret ger även tjänstemannastöd till regionfullmäktige. Regionstyrelsen ansvarar för förvaltningen Koncernkontoret.