Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Vårdpersonal på Södra Älvsborgs sjukhus. Arkivbild: Fredrik Malmlund

VGR:s arbete med coronapandemin utvärderas

Regionstyrelsens klubbade på tisdagen igenom en ett uppdrag om att utvärdera Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med coronapandemin Ett urval av verksamheter inom VGR kommer att genomföra självvärderingar av sina insatser. Dessutom kommer andras erfarenheter att tas in, bland annat från myndigheter och kommuner som får ge sin syn på hur de upplever regionens pandemiarbete.

Syftet med utvärderingen är att beskriva och klargöra hur olika delar av den regionala organisationen och verksamheten klarat att hantera den samhällskris som är och har varit en effekt av spridningen av virussjukdomen Covid 19. Uppdraget genomförs som ett samarbete med Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst).

– De erfarenheter som gjorts ska tas tillvara för att genomföra nödvändiga förändringar och förbättringar och för att bättre kunna möta och hantera nya och svårförutsebara samhällskriser, säger Bengt Säterskog vid VGR:S koncernkontor som medverkar i arbetet.

Särskild utredningsgrupp

Utvärderingen leds av en särskild grupp med kunskap kring kris och beredskap, förvaltning samt organisation och styrning. Gruppen kommer ta in synpunkter och utvärdering från VGR:s olika förvaltningar, exempelvis de olika sjukhusen, Västtrafik och Smittskydd Västra Götaland.

– VGR behöver säkerställa att erfarenheter tas tillvara såväl internt i VGR som i förhållande till samarbetsparter. Vissa arbetssätt som gällt och gäller under pandemin kommer sannolikt att bli en del av den ordinarie verksamheter.

Arbetet börjar nu

Utvärderingsarbetet börjar nu i september och kommer pågå under hösten och vintern. I mars nästa år ska resultatet presenteras.

– Det finns ett stort behov av att reflektera och lära av den aktuella situationen. VI upplever ett stort intresse att få bidra och delge varandra erfarenheter, säger Bengt Säterskog.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Utvärderingsgruppens sammansättning

Björn Brorström, utvärderingsgruppens ordförande
Bengt Johansson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, GU
Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan, GU
Ann Stokland, sakkunnig hälso- och sjukvård
Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör

Läs även: Covid-läget i VGR – ett halvår senare