Engångsmaterial vid operationer är en av orsakerna till sjukvårdens klimatpåverkan berättar regionutvecklare Hanna Sand Lindskog och Anna Teghammar .
Engångsmaterial vid operationer är en av orsakerna till sjukvårdens klimatpåverkan berättar regionutvecklare Hanna Sand Lindskog och Anna Teghammar .

Inköpta varor och tjänster, avfall och arbetspendling står för mer än 75 procent av Västra Götalandsregionens (VGR) utsläpp av växthusgaser.
Mindre engångsmaterial i sjukvården, minskat svinn och mer klimatsmart mat på sjukhusen är exempel på hur hälso- och sjukvården kan minska sin klimatpåverkan.

Hälso- och sjukvården i Sverige släpper ut cirka tre miljoner ton växthusgaser per år. Detta uppmärksammas nu av Läkartidningen i ett temanummer om hållbar sjukvård.
Västra Götalandsregionen (VGR) lyfts fram som exempel i temat där flera medarbetare i VGR medverkar.

– Det krävs nationell samverkan för att ytterligare snabba på arbetet för att främja en hållbar hälso- och sjukvård i Sverige, säger Anna Teghammar, miljöstrateg i VGR.

Engångstextilier ökar

Drygt 20 procent av Västra Götalandsregionens utsläpp av klimatpåverkande gaser från inköp kommer från förbrukningsprodukter som handskar, operationsset, kompresser, slangar och engångstextilier.

Engångstextilier har fem gånger högre klimat- och miljöpåverkan än flergångs. Ändå ökar användningen av engångstextilier inom hälso- och sjukvården samtidigt som svinnet från flergångstextilier är stort.

Under 2017 slängdes det i VGR flergångstextilier som motsvarar kostnaden för cirka 1 200 vårddagar. Mycket slängs i onödan.

– Här krävs bland annat utbildning och ökad medvetenhet hos vårdpersonalen, tydligare kommunikation mellan tvätteriet och personalen på sjukhusen samt tydlighet i roller och ansvar,  säger Hanna Sand Lindskog, miljöstrateg i VGR.

Saxar slängs

Materialval betyder mycket, och val av cellulosa i stället för plast ger stora vinster i klimateffekter. I Region Skåne har plastförkläden av fossil råvara som använts i stora
mängder ersatts av plastförkläde gjort på sockerrör och kalk med minskat klimatavtryck.

Enligt en studie som Stockholms läns landsting gjort på operationssaxar   har en engångssax i plast 235 gånger större klimatpåverkan än en flergångssax i stål räknat på 1 000 användningar. En engångssax i stål har 588 gånger större klimatpåverkan än en flergångssax.

Lustgas står för 85 procent av utsläppen från de medicinska gaser som används inom vården i VGR. Utsläppen av lustgas har minskat med 65 procent sedan 2009, med målet att nå 75 procent till 2020.

Mindre matsvinn

Forskning visar att konsumtionen av mat, särskilt kött och mejeriprodukter har större klimatpåverkan än privatbilismen i Sverige.

Som VGRfokus tidigare berättat utbildas all måltidspersonal i VGR i klimatsmart mat. Resultatet blir mer vegetariskt och mer klimatsmarta köttalternativ och mindre matsvinn på sjukhusen.

VGR jobbar också med att bli mer självförsörjande på egen energi, främst genom solenergi. Målet är att  halvera den köpta energin i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995. Läs mer i VGRfokus om satsning på solpaneler.

En undersökning som gjorts i VGR visar att enbart ändrat beteende troligtvis kan spara in cirka 10 procent av den el som används till belysning, datorer och medicinteknisk utrustning.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta miljöarbete i VGR

  • Västra Götalandsregionens miljöarbete i egna verksamheten styrs av Miljöplan 2017-2020
  • Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006. 2018 hade utsläppen minskat med 64%.
  • Miljöplanen innehåller också mål om minskad klimatpåverkan från inköp av livsmedel och åtgärder för att minskad klimatpåverkan från förbrukningsprodukter.
  • Läs mer om miljöplanen

Länkar till artiklar i läkartidningen:

Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan