Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Enkäten omfattar barn- och ungdomspsykiatrins öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatrins öppen- och slutenvård samt den rättspsykiatriska vården.

Så tycker patienterna om den psykiatriska vården i Västra Götaland

De flesta patienter inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Under våren har drygt 4 400 patienter inom den psykiatriska vården i Västra Götaland svarat på frågor om sina erfarenheter genom Nationell Patientenkät. Enkäten omfattar barn- och ungdomspsykiatrins öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatrins öppen- och slutenvård samt den rättspsykiatriska vården. En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. Mest nöjda är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård.

– Det är viktigt att fånga patienternas upplevelse av vården för att upptäcka brister och utveckla vården. Vi behöver nu analysera resultaten på verksamhetsnivå så att de kan användas på bästa sätt, säger Kaarina Sundelin, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

God tillgång till vård

Patienterna upplever att de får ett gott bemötande och blir bemötta med respekt och värdighet, oavsett bakgrund. Generellt har män en mer positiv patientupplevelse än kvinnor.

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Såväl inom vuxenpsykiatri som inom barn- och ungdomspsykiatrin, uppger nästan tre av fyra patienter god tillgänglighet. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar. Inom rättspsykiatri är det för få svaranden för att kunna dra några slutsatser.

Behov av förbättring

De områden där det finns störst behov av förbättringar handlar om kontinuitet samt information från vården. Många patienter upplever att personalen inte samordnar deras vårdkontakter i den utsträckning som behövs eller hjälper till i kontakter med andra myndigheter. Många patienter upplever heller inte att personalen ger tillräckligt med information om hur sjukdomen eller hälsotillståndet kan påverka det dagliga livet.

– Personer som är i behov av psykiatrisk vård har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdkontakter och behov av kommunala omsorgsinsatser. Det förutsätter att vårdens olika delar tar ett gemensamt ansvar för tillgänglighet, kvalitet, patientsäkerhet och bemötande. Det pågår just nu ett intensivt arbete med att utveckla en sammanhållen hälso- och sjukvård där det är enkelt och tryggt att vara invånare och patient i Västra Götaland, säger Kaarina Sundelin.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Nationell Patientenkät psykiatri

Detaljerade resultat finns här.

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell Patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin.

Insamlingen av svar har för första gången främst skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut med post. Totalt svarade drygt 4400 patienter från Västra Götaland. I de fall patienten var under 15 år riktades enkäten till vårdnadshavare. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 23 procent och 36 procent, beroende på vårdområde.

Nyheter från Västra Götalandsregionen.